Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Teknisk standard om vurdering av eksterne kredittvurderinger under Solvens II

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2015 av 11. november 2015 om gjennomføringsmessige tekniske standarder angående prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2015 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards on the procedures for assessing external credit assessments in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden fastsetter krav til forsikringsforetakenes vurderinger av de eksterne kredittvurderingene som benyttes ved beregninger av forsikringstekniske avsetninger og solvenskapitalkrav under Solvens II. Standarden angir hvordan slike vurderinger skal tas inn i foretakets risikostyringsstrategi, samt vurderingenes frekvens og krav til dokumentasjon overfor tilsynsmyndigheten (Finanstilsynet).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Standarden inneholder presiseringer av kravene til foretakenes risikostyring, innenfor de overordnede reglene som er gitt i Solvens II-direktivet og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35). Den tekniske standarden har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Den tekniske standarden presiserer kravene til risikostyring i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)2015
Rettsaktnr.: 2015/2015
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R2015

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2015
Frist returnering standardskjema: 04.03.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker