Forsiden

Utfyllende bestemmelser til konglomeratdirektivet om definisjon og koordinering av tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2303 av 28. juli 2015 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr. 2002/87 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som spesifierer definisjonene og koordinerer det supplerende tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner

Commision delegated regulation (EU) 2015/2303 of 28 July 2015 supplementing Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the definitions and coordinating the supplementary supervision of risk concentration and intra-group transactions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til finanskonglomeratdirektivet. Bestemmelsene angir nærmere definisjon av konserninterne transaksjoner og risikokonsentrasjon, og kriterier for vurdering av hvorvidt disse er av vesentlig karakter. Videre følger bestemmelser om rapportering, metode og tilsynsmessig oppfølging knyttet til vurderingen av vesentlighet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at rettsakten ikke vil ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2303/2015
Basis rettsaktnr.: 87/2002
Celexnr.: 32015R2303

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2015
Frist returnering standardskjema: 21.12.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker