Beslutning nr. F2

Beslutning nr. F2 av 23 juni 2015 om utveksling av informasjon mellom institusjoner i forbindelse med tildeling av familieytelser

Decision No F2 of 23 June 2015 on the exchange of data between institutions for the purpose of granting family benefits

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2016

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.05.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutning nr. F2 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 33/2017 av 3. februar 2017, som trådte i kraft 4. februar 2017.  BLD har informert Arbeids- og velferdsdirektoratet om beslutningen, og bedt om at det sørges for at rutinene er i samsvar med beslutningen.

Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg Vi til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Sammendrag av innhold

Beslutningen gjelder utveksling av informasjon på tvers av landegrensene, mellom institusjoner som tildeler familieytelser. I Norge gjelder dette barnetrygd og kontantstøtte, som tildeles av Nav.

I beslutningen klargjør Den administrative kommisjon hvilke saksbehandlingsregler som gjelder der flere EØS-land må samarbeide for å vurdere om en borger har rett til familieytelser, og ev. beregningen av denne. Formålet er å sikre en mer ensartet praksis og oppnå raskere avgjørelser i disse sakene. Beslutningen klargjør særlig hvilke tidsfrister som gjelder mellom institusjonene ved informasjonsutveksling.

Det fremgår bl.a. at en institusjon uten ugrunnet opphold skal utlevere alle opplysninger som er nødvendige for fastleggelsen av retten til en familieytelse og beregningen av denne, til berørte institusjoner i andre EØS-land. Videre skal en forespørsel fra et annet EØS-land besvares omgående og under ingen omstendigheter senere enn to måneder etter mottakelsen av forespørselen i saker som gjelder foreløpige vedtak om prioriteringsreglene i forordning (EF) nr. 987/2009 artikkel 60 nr. 3. For alle andre saker er fristen tre måneder fra dagen etter mottakelsen av forespørselen. I ekstraordinære saker der det ikke er mulig å overholde fristene, er institusjonen forpliktet til å gi nærmere informasjon om forsinkelsen til den institusjonen som har spurt om opplysningene.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 23. juni 2015, med hjemmel i forordningen om koordinering av trygdeytelser (nr. 883/2004) artikkel 72 bokstav a. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som avtalepartene "skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføringen av beslutningen krever ingen lov- eller forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen innebærer ikke at flere borgere gis rett til familieytelser, og har derfor ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningen oppstiller imidlertid tidsfrister for institusjoner som behandler krav om familieytelser. For Nav vil klarere tidsfrister på den ene siden kunne medføre at de raskere mottar svar fra institusjoner i utlandet når de har bedt om informasjon for å kunne vurdere et krav. Dette kan medføre at saksbehandlingen til Nav går raskere. På den annen side må også Nav sørge for å overholde tidsfristene dersom de mottar en forespørsel fra institusjoner i andre land. Nav må derfor sørge for at deres interne rutiner og saksbehandlingsregler er i samsvar med beslutningen. Departementet legger til grunn at tidsfristene og saksbehandlingsreglene som følge av beslutningen ikke i stor grad avviker fra saksbehandlingsreglene Nav følger i dag. Departementet legger derfor til grunn at det ikke medfører en vesentlig administrativ byrde for Nav å følge saksbehandlingsreglene i beslutningen. Nav vil bli orientert om beslutningen.
 

Sakkyndige instansers merknader

Barne- og likestillingsdepartementet har vurdert rettsakten og konkludert med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen gjelder fortolkningen av trygdeforordningen (883/2004/EF) og gjennomføringsforordningen (987/2009/EF). Begge forordningene er innlemmet i EØS-avtalen, og beslutningen er derfor EØS-relevant. Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS- og EU/Sveits-avtalene.

Klarere tidsfrister vil kunne medføre raskere og mer ensartet praksis ved informasjonsutveksling mellom institusjoner som tildeler familieytelser. Dette er for det første en fordel for EU/EØS-borgere, som kan få avgjort søknadene sine raskere. For det andre er det en fordel for institusjonene som behandler slike søknader, å få relevant informasjon raskere slik at de kan få vurdert kravene. Departementet mener derfor beslutningen er akseptabel og bør innlemmes i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 32016D0211 (05)
Basis rettsaktnr.: 0883/2004/EF og 987/2009/EF
Celexnr.: 32016D0211

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2016
Frist returnering standardskjema: 01.07.2016
Dato returnert standardskjema: 01.07.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 33/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 04.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: