Prospektdirektivet - utfyllende kommisjonsforordning om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/301 av 30. november 2015 om supplerende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF når det gjelder reguleringstekniske standarder for godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/301 of 30 November 2015 supplementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for approval and publication of the prospectus and dissemination of advertisements and amending Commission Regulation (EC) No 809/2004

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU desember 2015. Rettakten er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning som gir detaljerte krav til godkjennelse, offentliggjøring og annonsering av prospekter. Formålet er å forenkle tilgang til kapital i EU ved å harmonisere fremgangsmåten for godkjennelse, offentliggjøring og annonsering.

  • Godkjennelse. Angir hvilke dokumenter som skal innsendes ved søknad om godkjennelse, hvordan endringer i prospektutkastet og endelig innsendelse skal gjennomføres.
  • Offentliggjøring. Angir krav til tilgjengelighet og sikkerhet. Det skal ikke kunne kreves registrering, aksept av ansvarsfraskrivelser eller betaling av gebyrer for å få tilgang til prospekt i elektronisk form.
  • Annonsering. Setter krav til innholdet i annonser. Det er krav til ny annonse der et tidligere annonsert prospekt har blitt endret ved et tillegg, jf. vphl. § 7-15, dersom tidligere annonse fremstår unøyaktig eller villedende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen krever endring av verdipapirforskriften.  

Forordningen inntar noen bestemmelser fra forordning (EF) nr. 809/2004. Følgende bestemmelser slettes derfor i forordning 809/2004: art. 1 nr. 5 og 6 samt art. 29 til 34.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Ingen vesentlige administrative konsekvenser.


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettakten anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 301/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0301

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2015
Frist returnering standardskjema: 22.03.2016
Dato returnert standardskjema: 22.12.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker