Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS)

Kommisjonsdelegert forordning (EU) .../... av XXX som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 540/2014 når det gjelder krav til akustiske varslingssystemer til kjøretøy ved EU-typegodkjenning

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX amending Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the Acoustic Vehicle Alerting System requirements for vehicle EU type-approval

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EU-kommisjonen presenterte utkast til forordning på møte i MSEG 16. november 2016. Det er ventet at endelig forordning er klart i løpet av andre kvartal 2017.

Sammendrag av innhold

Med denne forordningen blir kravene til akustiske varlingssystemer til elbiler og hybridbiler (AVAS), slik det fremgår av basisforordningen 540/2014 artikkel 8 og vedlegg VIII, nærmere spesifisert. Dette gjøres ved å henvise til det nye ECE-regulativet nr. 138. Med utkastet til ny forordning blir tekniske krav og testprosedyrer for stillegående kjøretøy oppdatert. Nedenfor omtales AVAS og de viktigste elementene i utkastet:

AVAS er et sikkerhetssystem som skal informere omgivelsene om stillegående kjøretøys bevegelse og tilstedeværelse. Systemet skal generere lyd fra start til omtrentlig 20 km/t og under rygging. Dersom kjøretøyet i sin egenart tilfredsstiller minimumslydnivå satt i regulativ nr. 138 pkt. 6.2.8 med en margin på + 3 dB(A), er det ikke påkrevd å ha AVAS innstallert. Dersom kjøretøyet er utstyrt med ryggealarm, trenger ikke AVAS-systemet generere lyd under rygging. AVAS kan ha en pausefunksjon - dette blir ikke lenger et krav slik det opprinnelig var satt opp i 540/2014. Lyden systemet genererer skal enkelt indikere kjøretøyets bevegelse (akselerasjon, retardasjon), og det settes derfor krav til frekvensskift (jf. pkt. 6.2.3 i reg. 138). Systemet kan også avgi lyd når kjøretøyet står stille. Fabrikanten kan tilby forskjellige typer lydspor i AVAS-systemt som bileieren kan velge blant. Lydnivået på systemet skal ikke overstige tilnærmet lydnivå fra et kjøretøy i kategori M1 (personbil) med forbrenningsmotor som opererer under samme betingelser.

Typegodkjenning etter ECE-regulativet skal aksepteres.

AVAS blir krav i nye typer elbiler og hybridbiler fra 1. juli 2019 og i alle nye elbiler og hybridbiler fra 1. juli 2021.

Merknader

EU-hjemmel

Forslaget til forordning er en delegert rettsakt og vil bli vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.

Forordning 540/2014 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Norsk gjennomføring

Når endelig forordning er vedtatt vil den bli tatt inn i nevnte forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Administrative og økonomiske konsekvenser for Norge

Forordningen vurderes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning utover arbeidet med å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil antatt omfattes av hurtigprosedyre og ikke behandles i spesialutvalg.

Vegdirektoratet har delttatt i GRB hvor arbeidet med ECE-regulativ nr. 138 har blitt presentert og drøftet. Regulativet anses som et godt kompromiss mellom behov for et varslingssystem for myke trafikanter på stillegående kjøretøy på den ene siden og behovet for å redusere støy fra vegtrafikken på den andre.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Selv om kravene til AVAS ikke trer i kraft før om en stund, er det mange modeller på markedet hvor akustiske varslingsystem er innstallert allerede i dag.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 540/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker