Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2017/236 av 10. februar 2017 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert risiko for sykdom

Commission Regulation (EU) 2017/236 of 10 February 2017 refusing to authorise a health claim made on foods and reffering to the reduction of disease risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen og publisert i Official Journal den 10. februar 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder avslag på en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 14(1)(a) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 14(1)(a) omhandler påstander som er knyttet til redusert risiko for sykdom. EFSA har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknaden og funnet at det ikke er sammenheng mellom helsepåstandens ordlyd og virkestoff. Helsepåstanden oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke.

Det er følgende virkestoff og påstand;

Inntak av Anxiofit-1 og reduksjon i mild angst. Mild angst kan være en risikofaktor for å utvikle depresjon. Virkestoffet i produktet er "Echinea angustifolia root extract".

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene må forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som ikke er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det har ikke vært knyttet kommentarer til utkast til rettsakt på arbeidsgruppemøtet for ernærings- og helsepåstander den 18. februar 2016.

Det er ingen horisontale utfordringer knyttet til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/236
Basis rettsaktnr.: 2006/1924
Celexnr.: 32017R0236

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2016
Frist returnering standardskjema: 09.12.2016
Dato returnert standardskjema: 08.12.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 86/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.04.2016
Høringsfrist: 23.05.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.05.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.05.2017

Lenker