Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid/parafinolje

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1943 av 4. november 2016 i overenstemmelse med artikkel 3, stk. 3 i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om bruk av parafinolje til påføring på fugleegg for å kontrollere bestander av rugende fugl

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1943 of 4 November 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on the use of paraffin oils for coating eggs to control the population size of nesting birds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakten ble publisert i EU-register 6. oktober 2016. Rettsakten ble vedtatt 4. november 2016 og publisert i OJ 5. november.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2016/1943 er utarbeidet etter henvendelse fra Storbritannia for å få avgjort om parafinolje brukt til påføring på fugleegg for å hindre klekking er å anse som et biocidprodukt. Beslutningen fastslår at siden parafinolje utøver en kontrollerende effekt ved kun fysisk eller mekanisk virkning er det ikke å anse som et biocidprodukt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1943
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32016D1943

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.10.2016
Frist returnering standardskjema: 18.11.2016
Dato returnert standardskjema: 18.11.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 29/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2016
Høringsfrist: 14.12.2016
Frist for gjennomføring: 04.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 04.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.02.2017

Lenker

Til toppen