Endring av teknisk standard om rapportering av kapitaldekning (COREP) under CRR (680/2014)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1702 av 18. august 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 680/2014 - endringer i skjemaer og veiledninger

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1702 of 18 August 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards templates and instructions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen vil følge når morrettsakten 575/2013 tas inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringene er begrenset til feilrettinger og presisieringer i skjemaer og veiledningen til kapitaldekningsrapporteringen (COREP).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Endringene tas inn i rapporteringsskjemaer og veiledninger.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1702/2016
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32016R1702

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen