Europass

Europass

A common framework for the provision of better services for skills and qualifications

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2016

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen bygger på beslutningen fra 2004 som ble tatt inn i EØS-avtalen 1. januar 2005.

Høsten 2017 er forslaget til ny Europassbeslutning under politisk behandling i ‘trialogue-meetings’ mellom EU-kommisjonen, Parlamentet og Rådet.

Sammendrag av innhold

COM(2016) 625 final er et forslag fra Kommisjonen til en ny beslutning som skal erstatte eksisterende beslutning No 2241/2004/EC vedtatt av Det europeiske parlamentet og Rådet, 15. Desember 2004, om etableringen av Europass.  

Eksisterende beslutning om Europass ble tatt inn i EØS-avtalen i 2005 og består dag av fem ulike dokumenter: Europass CV, Europass vitnemålstillegg, Europass fagbeskrivelse, Europass mobilitet og Europass språkpass.

Forslaget skisserer endringer på flere nivå i forhold til den forrige beslutningen, hvor Europass først og fremst skulle sikre transparens av kvalifikasjoner og kompetanse, særlig for å fremme mobilitet.

Med utgangspunkt i New Skills Agenda for Europe (COM(2016)381) sin målsetning om å forbedre og forenkle EUs utvalg av mobilitetsverktøy, foreslås en videreutvikling av det eksisterende dokumentbaserte Europassrammeverket til en digital plattform som skal inkludere et bredt spekter av tjenester.  

Videreutviklingen innebærer at informasjon om opplæringstilbud, kvalifikasjonsnivå og kompetansebehov, som i dag dekkes av Learning Opportunities and Qualifications Portal og EU Skills Panorama, skal tilknyttes den nye Europassportalen. I tillegg foreslås det økt synergi med kompetanse- og kvalifikasjonsrettede ordninger som det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES), de europeiske og nasjonale informasjonssentrene ENIC-NARIC og Youthpass.

Den nye Europassplattformen vil kunne tilby:

•             oppretting av CV og kompetanseprofil

•             egenvurdering av ferdigheter

•             informasjon om opplæringstilbud i Europa

•             informasjon og veiledning om godkjenning av kvalifikasjoner

•             Informasjon om nåværende og fremtidige kompetansebehov

Forslaget legger vekt på at det nye Europassrammeverket skal ha en åpen digital standard slik at det kan virke sammen med ulike verktøy, tjenester og datakilder.  Videre foreslås det å anvende klassifiseringssystemet European Skills, Competences and Occupations (ESCO) for å sikre en felles terminologi for ferdigheter, kompetanser, yrker og kvalifikasjoner.

I tillegg foreslås det at det utpekes et nasjonalt koordineringspunkt som skal koordinere oppgavene som i dag ivaretas av de tre kontaktpunktene for Europass, Euroguidance og det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF). Oppgavene skal fremdeles kunne involvere ulike organer nasjonalt

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det foreligger ingen forslag til endringer i størrelse på finansiering fra EU-kommisjonen. Forslaget innebærer imidlertid at bevilgningene omgjøres fra årlige til flerårige og økt synergi i administrering av de tre kontaktpunktene for Europass, Euroguidance og EQF.

Vurdering

Det har vært diskusjon blant medlemslandene spesielt knyttet til organiseringen av nasjonalt koordineringspunkt for Europass, Euroguidance og EQF og til inkluderingen av ESCO i Europassbestemmelsen. Europass, Euroguidance og EQF forvaltes i dag av ulike organer i medlemsstatene, avhengig av nasjonale mandat. ESCO består av tre hovedpillarer: yrker, ferdigheter/kompetanse og kvalifikasjoner. I forordningen om EURES (Regulation (EU) 2016/589) som trådte i kraft 13. mai 2016 er det ingen direkte formell bestemmelse om å ta hele ESCO-strukturen i bruk. Det er krav knyttet til kartlegging av yrker og ferdigheter/kompetanse, men ikke til kvalifikasjoner. 

I mars 2017, la EU-parlamentets komitéer for utdanning og arbeid frem en felles rapport som svarte på medlemstatenes bekymringer. Rapportene la vekt på medlemstatenes autonomi i den nasjonale organiseringen av kompetanse- og kvalifikasjonsrettede ordninger, samtidig som de understreket frivilligheten i bruk og referanse til mobilitetsverktøy som ESCO og EQF.  Det estiske EU-formannskapet har uttrykt at de ønsker å komme til politisk enighet om forslag til revidert Europassbeslutning rundt årsskiftet 2017/18.

Rettsakten er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2016)625
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker