Forslag til endring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv

Forslag til Europaparlaments- og Rådsdirektiv om endring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (2015/849) om tiltak for bruk av det finansielle system i forbindelse med hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og om endring av direktiv 2009/101/EF

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EU-Kommisjonens direktivforslag (KOM (2016) 450) ligger for tiden til behandling hos Europaparlamentet og Rådet.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen fremmet 5. juli 2016 forslag (KOM(2016) 450) om endring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849/EU). Forslaget inneholder regler på hvitvaskingsområdet, regler om skatteunngåelse, samt anti-terrorfinansiering.

I endringsforslaget er det blant annet

 • foreslått at gjennomføringsfristen for EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fremskyndes til 31. desember 2016
 • stilt krav om obligatoriske sjekkpunkter som finansinstitusjonene må gjennomføre i forbindelse med pengestrømmer fra land med strategiske mangler i sine nasjonale anti-hvitvaskings- og terrorfinansieringsregimer
 • stilt krav om at det etableres et sentralt register over bank- og betalingskonti, eller en form for sentralisert makanisme for innhenting av informasjon om bank- og betalingskonti
 • fremmet forslag om å utvide virkeområdet til Eus fjerde hvitvaskingsdirektivet til også å omfatte plattformer som veksler virtuell valuta til virkelige penger
 • presisert at de finansielle etterretningsenhetene (i Norge: ØKOKRIM ved Enheten for Finansiell Etterretning), såkalte Financial Intelligence Units (FIU), skal kunne be alle rapporteringspliktige om informasjon, uavhengig av om den rapporteringspliktige som forespørres om slik informasjon har sendt inn en rapport om en mistenkelig transaksjon, såkalt MT-rapport
 • foreslått å senke grensen for anonymisert betaling ved forhåndsbetalte debetkort fra EUR 250 til EUR 150
 • stilt større åpenhetskrav knyttet til reelle rettighetshavere

Det forhandles om innholdet i forslaget mellom EU-organene. Særlig synes EU-rådet og Europaparlamentet å stå langt fra hverandre i spørsmålet om å endre reglene om åpenhet rundt reelle rettighetshavere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Eventuelle direktivkrav som svarer til EU-kommisjonens direktivforslag (KOM (2016) 450) antas å være EØS-relevante og akseptable.

En eventuell innlemmelse av direktivkrav som svarer til EU-kommisjonens direktivforslag (KOM (2016) 450) vil innebære endring i det norske anti-hvitvaskings- og terrorfinansieringsregelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer skjerpede krav til rapporteringspliktige, som vil kunne medføre økt ressusbruk. Samtidig vil de økte rapporteringspliktene kunne bidra til å effektivisere etterretningsarbeidet hos norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

EU-kommisjonens forslag er vurdert av Finanstilsynet og Finansdepartementet.

Vurdering

EU-Kommisjonens direktivforslag (KOM (2016) 450) antas EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)450
Basis rettsaktnr.: 2015/849/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen