Endringsdirektiv - endring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (AMLD V)

Europaparlamentets- og rådets direktiv (EU) om endring av direktiv (EU) 2015/849 om om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og om endring av direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU

Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Direktivendringen ble vedtatt i EU 30. mai 2018, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849/EU).

I endringsdirektivet er det blant annet:

 • stilt krav om obligatoriske sjekkpunkter som finansinstitusjonene må gjennomføre i forbindelse med pengestrømmer fra land med strategiske mangler i sine nasjonale anti-hvitvaskings- og terrorfinansieringsregimer.
 • stilt krav om at det etableres et sentralt register over bank- og betalingskonti, eller en form for sentralisert mekanisme for innhenting av informasjon om bank- og betalingskonti.
 • stilt krav om at finansielle etterretningsenheter («FIUs») og andre kompetente myndigheter skal ha tilgang til informasjon om eiere av fast eiendom.
 • utvidelse av direktivets virkeområde til også å omfatte plattformer som veksler virtuell valuta til offisiell valuta, samt oppbevaringstjenester av virtuelle valutaer.
 • utvidelse avdirektivets virkeområde til å omfatte en rekke aktører innen kunsthandel, uavhengig av om det betales med kontanter over en viss beløpsgrense (som allerede var dekket).
 • styrke samarbeidet mellom finansielle etterretningsenheter (Financial Intelligence Units - FIUs).
 • gitt lavere beløpsgrenser knyttet til forhåndsbetalte debetkort for å kunne gjøre unntak fra reglene om kundetiltak, og dermed akseptere anonyme betalinger ved bruk av slike kort.
 • stilt større åpenhetskrav knyttet til registre over reelle rettighetshavere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

En innlemmelse i EØS-avtalen av direktivkravene vil innebære endring i det norske anti-hvitvaskings- og terrorfinansieringsregelverket. Disse endringene er i all hovedsak allerede gjennomført. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer skjerpede krav til rapporteringspliktige, som vil kunne medføre økt ressursbruk. Samtidig vil de økte rapporteringspliktene kunne bidra til å effektivisere etterretningsarbeidet hos norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivendringen antas å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)450
Rettsaktnr.: 2018/843
Basis rettsaktnr.: 2015/849/EU
Celexnr.: 32018L0843

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2016
Frist returnering standardskjema: 17.08.2016
Dato returnert standardskjema: 17.08.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.12.2019
Høringsfrist: 23.03.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker