Forslag til offentlig land-for-land-rapportering for skatteformål

Forslag til direktiv om endring i EUs konsoliderte regnskapsdirektiv (2013/34/EU) om offentliggjøring av skatteinformasjon for enkelte foretak og filialer

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EU-kommisjonens forslag 12. april 2016 ligger for tiden til vurdering i Europaparlamentet og Rådet.

Finansdepartementet gjennomførte 22. desember 2016 enkelte av opplysningskravene i EU-kommisjonens direktivforslag (COM (2016) 198) i forskrift 20. desember 2013 nr. 1682 om land-for-land-rapportering § 5 tredje ledd. Reglene trådte i kraft 1. januar 2017, med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2017 og senere.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen la 12. april 2016 fram et forslag om offentlig land-for-land-rapportering for skatteformål. Forslaget innebærer en endring av EUs konsoliderte regnskaps­direktiv (2013/34/EU). Forslaget innebærer at alle konsern med en samlet årlig omsetning på EUR 750 mill. eller mer, på årlig basis må utarbeide og offentliggjøre en rapport med nøkkelinformasjon for sin virksomhet og skatteformål. Etter forslaget skal rapportene være offentlig tilgjengelige på foretakenes hjemmeside i minst fem år. Rapporteringsplikten er etter forslaget lagt morselskapet ("the ultimate parent undertaking"), som er definert som den enheten som utarbeider det konsoliderte finansregnskapet. Dersom morselskapet ikke er hjemmehørende i i EU, overføres rapporteringsplikten til datterselskap lokalisert i EU. Rapporteringsplikten omfatter all virksomhet i konsernet/gruppen. Nøkkelinformasjonen som skal rapporteres er:

 1. En kort beskrivelse av virksomhetens art.

 2. Antall ansatte.

 3. Netto omsetning, inkludert omsetning med andre foretak i samme konsern.

 4. Resultat før skatt.

 5. Beregnet inntektsskatt i regnskapsåret.

 6. Betalt inntektsskatt i regnskapsåret.

 7. Akkumulert fortjeneste.

Opplysningene skal oppgis separat for virksomheten i hvert enkelt medlemsland i EU/EØS og for «visse skattejurisdiksjoner», mens økonomisk aktivitet for "øvrige land" skal rapporteres på aggregert nivå. Etter forslaget gis Kommisjonen myndighet til å vedta en liste over «visse skattejurisdiksjoner». Kriteriene for listeføring er at de ikke oppfyller nærmere bestemte vilkår knyttet til blant annet offentlighet og informasjonsutveksling, rettferdig skattekonkurranse og internasjonale stan­dar­der fastsatt av OECD, G20 og Financial Action Tax Force (FATF).

Merknader
Rettslige konsekvenser

EU-kommisjonens forslag til offentlig land-for-land-rapportering for skatteformål ligger for tiden til vurdering i Europaparlamentet og Rådet.

En eventuell innlemmelse i EØS-avtalen av et direktiv som svarer til EU-kommisjonens forslag vil kreve endring i norsk rett, herunder trolig regnskapsloven og verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at eventuelle direktivkrav som svarer til EU-kommisjonens forslag ikke vil medføre særlige økonomiske eller administrative kostnader for rapporteringspliktige etter forslaget.

Sakkyndige instansers merknader

EU-kommisjonens forslag er vurdert av Finansdepartementet.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)198
Basis rettsaktnr.: 2013/34/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker