Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2261 av 15. desember 2016 om godkjenningen av kopper (I) oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2261 of 15 December 2016 concerning the authorisation of copper (I) oxide as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av mikromineralet kopper (I) oksid som en ny kopperkilde til alle dyrearter, og er klassifisert i kategorien «Ernæringsmessige tilsetningsstoffer» i den funksjonelle gruppen «Sporstoffer». EFSA har vurdert at preparatet er trygt for dyre- og humanhelse, og viser videre til at dette kopperproduktet vurderes til ikke å ha andre effekter enn øvrige kopperprodukter for miljøet. Det er satt ulike størsteinnhold for ulike dyrearter, som samsvarer størsteinnhold for kobber. Videre vurderer EFSA at preparatet er en effektiv kopperkilde for alle dyreslag. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Norge har et unntak i EØS-avtalen for kobber brukt som vekstfremmer. Størsteinnholdet av kobber(I) oksid for smågris (170 mg/kg) ses på som en vekstfremmer. Siden dette kun dreier seg om et nytt stoff i kategorien kopper, er det imidlertid ikke behov for tilpasning på dette punktet. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har kommet med en ny vurdering av kobbernivå i fôr, og det foregår derfor en diskusjon rundt størsteinnhold av kobber i fôr i EU. Det er vurdert aksptablet å godkjenne dette produktet nå, og at størsteinnhold av kopper blir en senere diskusjon og vil gjelde for alle kopperprodukter. Det vurderes at det ikke er riktig å behandle dette kopperproduktet anderledes enn andre kopperprodukter, siden preperatet vurderes av EFSA som like trygt som de øvrige produktene.

Det er en utfordring med innhold av bly i dette kopperproduktet. Det kan se et ut til å være behov for en generell riskovurdering for innhold av bly i ulike mineralprodukter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2261
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R2261

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2016
Frist returnering standardskjema: 30.12.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 75/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.11.2016
Høringsfrist: 06.01.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker