Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

IFRS 10 og 12, samt IAS 28

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1703 av 22. september 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstastandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1606/2002 hva gjelder hva gjedler International Financial reporting standards 10 og 12 og international accounting Standards 28

Commision regulation (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European pariament and of the Council as regards International financial reporting Standards 10 and 12 and international Accounting Standard 28

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 2016/1703 ble vedtatt av EU-Kommisjonen 22. september 2016, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene i IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28 senest på regnskapsår som begynner den 1. januar 2016 eller senere.

Rettsakten ble behandlet i EØS-komiteen 2. desember 2016.

Rettsakten ble innlemmet i norsk rett ved endring 31. januar 2017 av forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.  

Sammendrag av innhold

Forordningen gjelder endringer i EU-regulering av internasjonale regnskapstandarder.

Etter forordning 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overenstemmelse med interansjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9. Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2016/1703 vedtar endringer i IFRS 10 Konsernregnskaper og IFRS 12 Opplysninger om kapitalandeler i andre virksomheter, samt IAS 28 Investeringer i assosierte virksomheter og joint ventures med tittelen Investeringsvirksomheter: Anvendelse av konsolideringsfritakelsen. Formålet med endringsforslagene er å presisere kravene i forbindelse med den regnskapsmessige behandling av investeringsvirksomheter og sikre lempinger under særlige omstendigheter.

Merknad

Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen krever endring i forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av vedtatte internasjonale regnskapsstandarder. Finansdepartementet fastsetter forskrifter som svarer til kommisjonsforordninger fastsatt i medhold av forordning (EF) nr. 1606/2002, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd. Det er følgelig ikke nødvendig å ta art. 103-forbehold om Stortingets samtykke ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Økonomisk og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen antas ikke å medføre særlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Finansdepartementet.

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1703
Basis rettsaktnr.: 1126/2008
Celexnr.: 32016R1703

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.10.2016
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 05.10.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen:
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen