Internasjonal gjesting - vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU for 2017

Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352

Commission Implementing Regulation setting out the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2015/2352

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2016

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsforordningen ble godkjent av COCOM 23. november og ble vedtatt av Kommisjonen 16. desember 2016. Forordningen ble publisert i Official Journal 17. desember 2016 og trådte i kraft 6. januar 2017.

Gjennomføringsforordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 7. juli 2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen fastsetter gjennom denne gjennomføringsforordningen det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i hele EU, jf. forordning (EU) 531/2012 artikkel 6e (2), endret gjennom forordning (EU) 2015/2120 (TSM-forordningen). Det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene tilsvarer det maksimale pristillegget (i tillegg til nasjonale priser) mobiltilbydere kan belaste sluttbruker for mottak av gjestingssamtaler i overgangsperioden fra 30. april 2016 og frem til 15. juni 2017, som er tidspunktet da det ikke lenger er tillatt for mobiltilbyderne å ta ekstra betalt av sluttbruker for internasjonale gjestingstjenester (tilsvarer tidspunktet for innføring av Roam Like At Home - RLAH). For 2017 er det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene fastsatt til Euro 0,0108 per minutt (redusert fra Euro 0,0114 per minutt i 2016).

Kommisjonens beregninger er basert på opplysninger som BEREC har innhentet fra medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Dataene som er anvendt for å foreta beregningene er fra 1. juli 2016.

Kommisjonen skal årlig revidere det vektende gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU. Denne gjennomføringsforordningnen er den andre i sitt slag og opphever samtidig gjennomføringsforordning 2015/2352 som fastsatte nivået for 2016.

Merknader
Denne rettsakten gjennomfører artikkel 6e (2) i forordning (EU) 531/2012, endret gjennom forordning (EU) 2015/2120. Gjennomføringsforordningen har i seg selv begrensede rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser ettersom rettsakten kun fastsetter nærmere prisnivå som følger av den endrede gjestingsforordningen. For en nærmere redegjørelse for de rettslige, økonomiske og administrative konsekvensene av endringene i gjestingsforordningen, henvises det til EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.

Rettslige konsekvenser

Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil  det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 ved at forordningen tas inn i § 2-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsforordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet på møte i spesisalutvalget for kommunikasjoner der Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er representert, 1. desember 2016. Rettsakten ble funnetrelevant og akseptable for innlemming i EØS-avtalen uten behov for tilpasningstekst.

Vurdering

Konklusjon

Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2292
Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU
Celexnr.: 32016R2292

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2016
Frist returnering standardskjema: 05.04.2017
Dato returnert standardskjema: 16.02.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 105/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker