EØS-notatbasen

kommisjonsforordning om ad-hocmoduler for 2019,2020 og 2021 for AKU

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/1851 av 14.juni 2016 om vedtagelse av programmet med tilleggsundersøkelser for årene 2019, 2020 og 2021 for arbeidskraftundersøkelsen forutsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/1851 of 14 June 2016 adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2019, 2020 and 2021, for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) No 577/98

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2016

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet, som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI om statistikk. Det følger av rådsforordningen art 7a (4) at Kommisjonen kan vedta program for tilleggsundersøkelser som dekker tre år.

I den nye delegerte kommisjonsforordningen fremkommer temaene for tilleggsundersøkelsene for årene 2019,2020 og 2021, som er henholdsvis organisering av arbeid og arbeidstid (2019), arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer (2020) og arbeidssituasjonen for innvandrere og deres etterkommere (2021). I tillegg er det vedtatt noen tilleggskarakteristikker for hver av tilleggsundersøkelsene. Den nærmere beskrivelsen av de tre tilleggsundersøkelsene og tilleggskarakteristikkene fremkommer i vedlegg til forordningen. I tillegg vil det bli vedtatt egne forordninger for hver av tilleggsundersøkelsene.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Utgiftene i forbindelse med gjennomføring av forordningen vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1851
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1851

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2016
Frist returnering standardskjema: 22.09.2016
Dato returnert standardskjema: 07.09.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: