Kommisjonsforordning om datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1253 av 27.juli 2016 om endring av forordning 92/2010 når det gjelder utveksling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter og utarbeiding av statistikk

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1253 of 29 July 2016 amending Regulation (EU) No 92/2010 as regards the data exchange between customs authorities and national statistical authorities and the compilation of statistics

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2016

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Med forordning (EF) nr. 471/2009 er det etablert det en felles ramme for systematisk utarbeidelse av EU-statistikk over varehandelen med tredjeland. Den viktigste datakilden for denne statistikken er data fra tollmyndighetene. Forordning 471/2009 er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk med enkelte tilpasninger blant annet ved at det er tatt inn at statistikkområdet for EØS i prinsippet skal tilsvare avtalepartenes tollområde.

Forordning 471/2009 bygger på EUs tidligere tollkodeks, vedtatt ved forordning (EF) nr. 450/2008. Denne er erstattet med en ny tollkodeks, vedtatt ved forordning 952/2013. Den nye tollkodeksen trådte i kraft 1. mai 2016 og i lys av dette har det vært nødvendig å endre kommisjonsforordning 92/2010 om gjennomføring av forordning 471/2009. Forordning 92/2010 er som sådan innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI.

Endringene består i hovedsak av en oppdatering av begrepsbruken til den nye tollkodeksen blant annet når det gjelder bestemmelsene om sentralisert klarering av tolldeklarasjoner innad i EU og forenklinger i deklareringsplikten for autoriserte deklaranter. Dette har konsekvenser for dataforsendelser mellom tolletater og nasjonale statistikkbyråer i EU, og hvordan forenklede tolldeklarasjoner skal håndteres i produksjonen av utenrikshandelsstatistikk. Norge ikke har innført tilsvarende forenklinger i deklareringsplikten, og heller ikke er involvert i EUs sentraliserte klarering av deklarasjoner

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1253
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1253

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.07.2016
Frist returnering standardskjema: 11.10.2016
Dato returnert standardskjema: 09.10.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen