Korrigering av CRR angående unntak for råvarehandlere

Parlaments- og rådsfordording (EU) 2016/1014 8. juni 2016 som korrigerer Forordning (EU) No 575/2013 angående unntak for råvarehandlere

REGULATON (EU) 2016/1041 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2016 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exemptions for commodity dealers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Sammendrag av innhold

Endring av CRR (Capital Requirements Regulation), om kapitalkrav for banker. Endringen gjelder utvidelse av overgangsregel for råvarehandlere om unntak fra virkeområdet (unntaket utvides fra 2017 til 2020).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dette kan gjøres først når CRR, som denne endrer, er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vil opprettholde gjeldende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift.

Når den opprinnelige forordningen, CRR, er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil det være uproblematisk å gjennomføre også denne endringen i norsk rett,  

Behovet for tekniske tilpasninger gjelder dato for ikrafttredelse.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1014/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1014

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen