Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1927 av 4. november 2016 om standardskjemaer for overvåkingsplaner, utslippsrapporter og samsvarsdokumenter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1927 of 4 November 2016 on templates for monitoring plans, emissions reports and documents of compliance pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 4. november 2016 og trådte i kraft i EU 25. november 2016.
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 757/2015 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport (MRV-forordningen) er tatt inn i EØS-avtalen.

Etter MRV-forordning vil rederier få plikt til å overvåke klimagassutslipp fra hvert enkelt skip, og som et ledd i dette skal rederier lage en overvåkingsplan. For å sikre sammenlignbar og standardisert informasjon har EU-Kommisjonen, med hjemmel i MRV-forordningen artikkel 6(5), utarbeidet maler som slike overvåkingsplaner skal følge. Rederier med flere berørte skip kan dele opp overvåkingsplanen i en rederi-spesifikk og en skips-spesifikk plan, noe som i noen grad vil kunne forenkle dette arbeidet for rederiet. 

MRV-forordningen pålegger videre rederier å rapportere faktiske utslipp, og dette skal gjøres elektronisk i en felleseuropeisk rapporteringsportal kalt "Thetis MRV" designet for dette formålet. Forordning (EU) 1927/2016 fastsetter den elektroniske malen for slik rapportering som rederiet skal benytte i den forbindelse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 1927/2016 inneholder rettigheter og plikter for private rettssubjekter, og for EFTA-statene må rettsakten implementeres ved inkorporasjon. Skipssikkerhetsloven § 33 vurderes tilstrekkelig som hjemmelsgrunnlag for inkorporasjonen, som gjennomføres ved at en ny forskrift vedtas.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen gir nærmere innhold til krav som allerede følger av MRV-forodningen, og medfører ikke i seg selv økonomiske og administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1927/2016
Basis rettsaktnr.: 2015/757
Celexnr.: 32016R1927

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2016
Frist returnering standardskjema: 30.01.2017
Dato returnert standardskjema: 02.12.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker