Performance Review Body (PRB) for SES

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/2296 av 16. desember 2016 om utpeking av uavhengig ekspertgruppe som Performance Review Body for Single European Sky

Commission Implementing Decision of (EU) 2016/2296 of 16 December 2016 setting up the independent group of experts designated as Performance Review Body of the single European sky

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-statene. Det er klart at PRB-funksjonen må fungere også for EØS EFTA-landene som del av etablert ytelsesstyringsregime under lovgivningen for Single European Sky (forordning (EF) nr. 549/2004 mm.)

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har siden 29. juli 2010 formelt utpekt Eurocontrols Performance Review Commission, understøttet av dens Performance Review Unit, til å fylle oppgaven som Performance Review Body (PRB) under regelverket for Single European Sky, jf. kommisjonsbeslutning 2014/672/EU. Utpekingen gjaldt ut 2016. På tross av tilpasning som ble inntatt i tilknytning til forordning (EF) nr. 549/2004 artikkel 11 nr. 2, ble det ikke fattet en parallell beslutning for EFTA-landene, jf. tilpasninen: "EFTA-statenes faste komité kan utpeke Eurocontrol eller et annet upartisk og kompetent organ til å fungere som et organ for ytelsesvurdering. Dersom Kommisjonen har utpekt et organ for ytelsesvurdering, skal EFTA-statenes faste komité bestrebe seg på å utpeke den samme enhet på lignende vilkår til å utføre de samme oppgavene med henblikk på EFTA-statene." Det fantes allerede eksisterende ordninger og avtaler med Eurocontrol som i tilstrekkelig grad dekket EØS EFTA-landene og behovet for informasjonsutveksling og assistanse til EFTA Surveillance Authority (ESA).

EU-kommisjonen startet i 2016 arbeidet med å oppnevne en ny PRB utenfor Eurocontrol. Single Sky Committee godkjente 13. september 2016 EU-kommisjonens forslag til beslutning om ny utpeking av Performance Review Body (PRB) og forslaget ble vedtatt av kommisjonen som Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU, 16. desember 2016.

Rollen som PRB gis en uavhengig ekspertgruppe bestående av 9 personer inkludert leder. Medlemmene er oppnevnt av DG MOVE etter nærmere beskrevne prosedyrer i rettsakten (leder er Regula DETTLING-OTT) med virkning fra juni 2017. For å sikre kontinuitet og sekretariatstøtte til PRB, ser EU-kommisjonen for seg funksjonen til PRB som del av oppsettet for ytelsesstyringen innenfor Single European Sky som angitt på denne skissen:

I tillegg skal PRB fortsatt gi støtte til medlemslandenes tilsynsmyndigheter i deres implementering av ytelsesstyringsregimet regionalt (FAB) og nasjonalt. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU har i seg selv ingen rettslige konsekvenser for Norge. Beslutningen har ikke karakter av å være en regelverksbeslutning og har ikke et slikt innhold at den påvirker norsk lovgivning. Se likevel under punktet Vurdering for nærmere detaljer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU har i seg selv ingen direkte økonomiske konsekvenser for Norge, men se under punktet Vurdering for nærmere detaljer.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet har vurdert saken og mener at Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU ikke er en regelverksbeslutning og dermed heller ikke er aktuell for implementering i EØS-avtalen. Se likevel under punktet Vurdering for nærmere detaljer.

Vurdering

Luftfartstilsynet har vurdert saken og mener at Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU ikke er en regelverksbeslutning og dermed heller ikke er aktuell for implementering i EØS-avtalen

Det legges opp til at det materielle innholdet i beslutningen skal speiles gjennom en egen beslutning i EFTAs faste komité, for så vidt gjelder EØS EFTA-landene. Dette er også i tråd med tilpasningen i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2013 i forbindelse med implementering av forordning (EF) nr. 1070/2009 i EØS-avtalen. (Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 19. desember 2014 nr. 1846 om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom.) Følgende tilpasning ble inntatt i tilknytning til forordning (EF) nr. 549/2004 artikkel 11 nr. 2:  "... Dersom Kommisjonen har utpekt et organ for ytelsesvurdering, skal EFTA-statenes faste komité bestrebe seg på å utpeke den samme enhet på lignende vilkår til å utføre de samme oppgavene med henblikk på EFTA-statene."

Grunnlaget for en egen beslutning må forberedes og fremlegges for EFTAs faste komité og denne må innholdsmessig speile Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU. Det vil være best i overensstemmelse med to-pillarprinsippet og eksisterende tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 549/2004 artikkel 11 nr. 2. Det er følgelig ikke naturlig at Kommisjonsbeslutning 2016/2296/EU som sådan tas inn i EØS-avtalen. Dette har også vært EFTA-sekretariatets vurdering i en egen redegjørelse som ble sendt medlemslandene 6. juni 2017 av hva som anses som en hensiktsmessig løsning for å sikre PRBs funksjon og mandat til også å omfatte EØS EFTA-landene.

Det er forutsatt i vår gjennomføringslovgivning for Single European Sky (forskrift 19. desember 2014 nr. 1846 om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom) i § 10 en utpeking av organ for ytelsesstyring (PRB). Tanken er at en beslutning for EØS EFTA-landene, i.e. betingelser og oppgaver for PRB forankres her internrettslig.

Det er naturlig å forvente krav om finansieringsbidrag fra EØS EFTA-siden for kostnadene knyttet til ytelsesstyringsregimet og utvidelsen til EØS EFTA-landene. EU-kommisjonen har frem til nå finansiert eventuelle tillegskostnader for å omfatte også EØS EFTA-landene i arbeidet med ytelsesregulering utløst gjennom den første utpekingsbeslutningen for PRB. I den grad et slikt krav fremsettes fra EU-kommisjonen, må det tas stilling til om dette skal løses gjennom bidrag fra budsjettet til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) eller gjennom et direkte bidrag fra EØS EFTA-landene. Det fremstår mest naturlig at det i tilfelle går over ESAs budsjett siden en avtale mellom ESA og Kommisjonen synes nødvendig i alle tilfelle. Norsk posisjon bør vurdere et tak på bidraget relatert til vanlig EØS EFTA-sats på 3,03%.

Samferdselsdepartementet har bedt EFTA-sekretariatet om raskt å forberede grunnlaget for videre behandling av saken.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2296
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D2296

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2016
Frist returnering standardskjema: 23.03.2017
Dato returnert standardskjema: 22.12.2016
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker