Plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1902 av 27. oktober 2016 vedrørende endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for acetamiprid, ametoctradin, azoksystrobin, cyfluthrin, difluroeddiksyre, dimetomorf, fenpyrazamin, flonikamid, fluazinam, fludioksonil, flupyradifuron, flutriafol, fluksapyroksad, metkonazol, prokvinazid, prothiokonazol, pyriproksyfen, spirodiklofen og trifloksystrobin i og på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2016/1902 of 27 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, ametoctradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluoroacetic acid, dimethomorph, fenpyrazamine, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifurone, flutriafol, fluxapyroxad, metconazole, proquinazid, prothioconazole, pyriproxyfen, spirodiclofen and trifloxystrobin in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EFTA/-EØS-landene.  

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av acetamiprid, ametoctradin, azoksystrobin, cyfluthrin, difluroeddiksyre, dimetomorf, fenpyrazamin, flonikamid, fluazinam, fludioksonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroksad, metkonazol, prokvinazid, prothiokonazol, pyriproksyfen, spirodiklofen og trifloksystrobin i og på visse næringsmidler og fôrvarer.

Av disse stoffene er azoksystrobin, dimetomorf, fludioksionil og prokvinazid godkjent for bruk i Norge (godkjente preparater).

EU Kommisjonen har mottatt søknader om endring av eksisterende MRL eller fastsettelse av nye MRLer for de aktuelle stoffene og produkttyper etter artikkel 10 til fo. (EF) nr. 396/2005. Dette er søknader om endring av grenseverdier på bakgrunn av ny eller endret bruk av stoffene, f.eks bruk i nye kulturer (vekster).

EFSA sine uttalelser og kommentarer til endringer av MRLer til det enkelte stoff;

Acetamiprid: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4385 Fastsettelse av MRL er for spiseoliven, tomater, sylteagurker, bønner med belg, erter med belg, linser (tørkede), rapsfrø, oliven til oljeproduksjon og hvete støttes av EFSA.

Ametoctradin: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4448 Fastsettelse av MRL for vårløk støttes av EFSA.

Azoksystrobin (godkjent i Norge): http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4415  Fastsettelse av endrede MRLene for spisedruer og druer til vinproduksjon støttes av EFSA.

Cyflutrin: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4417. Endring av eksisterende MRLer for kornslagene bygg, havre, rug og hvete støttes av EFSA. Beta-cyflutrin aktivt stoff i preparatene.

Difluoroeddiksyre: fastsettelse av MRLer for jordbær, bjørnebær og bringebær knyttet til bruk av flupyradifurone støttes av EFSA. Viser til EFSAs vurdering av flupyradifuron.

Flupyradifuron: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4423 Fastsettelse av MRLer for jordbær, bjørnebær og bringebær knyttet til bruk av flupyradifuron støttes av EFSA.

Dimetomorf (godkjent i Norge): http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4381. Fastsettelse av MRLer for kålvekster (Brassica), spinat og liknende blader og artisjokk samt MRL for papaya på bakgrunn av en søknad om importtoleranse knyttet til godkjent bruk i en tredjestat ble vurdert av EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4449 .

EFSA konkluderte med at det var unødvendig å øke MRL for artisjokk og spinat (vurdering av restforsøk), og grenseverdiene ble derfor ikke endret for disse produktgruppene. MRL som endres på bakgrunn av søknaden kunne støttes av EFSA. .

Fenpyrazamine: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4384 Fastsettelse av MRLer for blåbær og kjernefrukt (importtoleransesøknad) ble anbefalt av EFSA.

Flonikamid: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4467 Fastsettelse av MRL for urter og spiselige blomster støttes av EFSA.

Fluazinam: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4460. Søknad om MRL for blåbær knyttet til bruk i tredjestater (importtoleranse) ble støttet av EFSA.

Fludioksonil (godkjent bruk i Norge): http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4445. Fastsettelse av MRL for visse typer salat og salatplanter, spinat og liknende blader, urter og spiselige blomster og erter uten belg støttet av EFSA.

Flutriafol: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4427 Fastsettelse av MRL for jordbær (importtoleransesøknad) ble støttet av EFSA.

Fluxapyroxad: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4404. Det er vurdert søknader om importtoleransesøknader for fastsettelse av MRL for diverse produkter knyttet til godkjent bruk i USA og Brasil. For visse produkter ble det vurdert å ikke være tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne fastsette MRL, og disse grenseverdiene ble da ikke fastsatt høyere på bakgrunn av søknaden. Grenseverdier (MRLer) som ble støttet av EFSA ble vedtatt. .

Metkonazol: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4451 søknad om MRL for blåbær, poteter, tropiske rotgrønnsaker, belgfrukter og solsikkefrø. Det står en fotnote knyttet til midlertidig fastsatte MRLer for metkonazol. I denne fotnoten står det en frist for  innsending av dokumentasjon knyttet til påpekte datamangler (mangelfull dokumentasjon) og denne fristen er utgått . Dette betyr ikke at disse MRL ikke gjelder, men  grenseverdiene skal revurderes ved en kommende artikkel 12 vurdering for stoffet der alle grenseverdier for alle produkter vil revurderes. Fastsettelse av MRLene som det var søkt ble støttes av EFSA.

Prokvinazid (godkjent i Norge): http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4428 . Fastsettelse av MRLer for epler og pærer støttes av EFSA.

Prothiokonazol (godkjent i Norge): http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4371. Fastsettelse av MRL for solsikkefrø ble vedtatt med støtte fra EFSA.

Pyriproksyfen (godkjent i Norge): Fastsettelse av MRL for bananer støttes av EFSA. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4387.

Spirodiklofen (godkjent i Norge): http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4457 Fastsettelse av MRLer for blåbær, tranebær og multer støttes av EFSA.

Trifloksystrobin (godkjent i Norge): http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4383 fastsettelse av en litt høyere MRL for sellerirot støttes av EFSA. MRL for sellerirot endres fra 0,02 til 0,03 mg/kg.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed , pesticide residues (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon. Alle endringer av MRL (høyere grenseverdier) er vedtatt etter at disse er vurdert å være nødvendige (agronomisk behov og vurderte restforssøk) og disse grenseverdiene er vurdert å være helsemessig trygge for europeiske forbrukere av EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsaktene krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer av grenseverdier i regelverket vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten; ikke får vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering, akutt giftighet forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning, eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Det blir også tatt hensyn til miljø og dyrkingsmetoder ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne overskrider grensen for helserisiko av stoffet etter beregning av inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

For plantevernmidler som er tillatt brukt i Norge vil ikke bruksområder og bruksbetingelser for godkjente preparater endres på grunn av endrede grenseverdier. Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import.

Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er satt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Endringene i forordningene innebærer både fastsettelse av lavere grenseverdier (eksisterende MRL oppheves eller bedre analysemetoder) og fastsettelse grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat og fôr. I en av forordningene oppføres enkelte stoffer såkalte basic substances (jf. fo. (EU) 1107/2009) oppført på liste over plantevernmidler som det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for (vedlegg IV til forordning (EF) nr 396/2005). 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon:
Type rettsakt:
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1902
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32016R1902

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.11.2016
Frist returnering standardskjema: 23.12.2016
Dato returnert standardskjema: 22.12.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 91/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.09.2016
Høringsfrist: 21.10.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker