Utfyllende bestemmelser til BRRD om avtaler om konsernintern finansiell støtte

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/911 av 9. juni 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for formen og innholdet av beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU etablering av et rammeverk for gjenoppretting og avvikling av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/911 of 9 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to the form and the content of the description of group financial support agreements in accordance with Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

BRRD inneholder regler om avtaler om konsernintern finansiell støtte. For at investorer og kreditorer skal ha informasjon om slike avtaler bør disse være på en fastsatt form og være lett tilgjengelige for allmennheten. Forordningen regulerer nærmere innholdet i avtalene og formen informasjonen skal publiseres i.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Dette direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Banklovkommisjonen har i NOU 2016: 23 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren foreslått lovendringer som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet. Etter forslaget legges det opp til at utfyllende forordninger til krisehåndteringsdirektivet, herunder forordning 2016/911, kan inkoroporeres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Plikten til å inngå avtaler og publisere disse på bestemte formater vil ikke påføre foretakene vesentlige økonomiske eller administrative belastninger.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0911
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32016R0911

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2016
Frist returnering standardskjema: 13.10.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen