Korreksjoner til kommisjonsforordningene (EU) 528/2014 og (EU) 604/2014, som fastsetter utfyllende bestemmelser til henholdsvis CRR og CRD IV

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/861 av 18. februar 2016 om korreksjon av delegert kommisjonsforordning (EU) 528/2014 om utfyllende bestemmelser til parlaments- og rådsforordning (EU) 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for annet enn deltarisiko ved opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko og om korreksjon av delegert kommisjonsforordning (EU) 604/2014 om utfyllende bestemmelser til parlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifiseringen av de medarbeiderkategorier hvor arbeidet har vesentlig innflytelse på institusjoners risikoprofil

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/861 of 18 February 2016 correcting Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach and correcting Commission Delegated Regulation (EU) No 604/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk profile

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder korreksjoner til to forordninger som gir utfyllende bestemmelser til henholdsvis CRR og CRD IV. Den første omhandler annet enn deltarisiko i opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko, mens den andre omhandler kriterier for identifisering av medarbeidere med materiell innvirkning på institusjoners risikoprofil. Begge endringene gjennomføres for å gjøre ordlyden mer presis og unngå misforståelser i framtiden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 861/2016
Basis rettsaktnr.: 575/2013, 2013/36/EU
Celexnr.: 32016R0861

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker