Utfyllende bestemmelser til CRR om hvilken risikoklasse ulike eksterne kredittvurderinger av verdipapiriseringsposisjoner skal tilsvare

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1801 11. oktober 2016 med utfyllende gjennomføringsbestemmelser om hvilken risikoklasse ulike eksterne kredittvurderingsbyråers vurdering av verdipapiriseringsposisjoner skal tilsvare etter forordning (EU) No 575/2013 fra EU-parlamentet og rådet

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1801 of 11 October 2016 on laying down implementing technical standards with regard to the mapping of credit assessments of external credit assessment institutions for securitisation in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Når morrettsakten Capital Requirements Regulation tas inn i EØS-avtalen, vil også denne utfyllende forordningen kunne tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Sammendrag av innhold

Forordningen angir hvilke eksterne kredittvurderinger av verdipapiriseringsposisjoner som svarer til ulike risikoklasser for kapitaldekningsformål for å bestemme posisjonens risikovekting.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når morrettsakten CRR (Capital Requirements Regulation) er tatt inn i EØS-avtalen, vil også denne forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Inntil forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil Finanstilsynet gjennomføre innholdet i forordningen i rundskriv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kun utfyllende bestemmelser til allerede gjennomført praksis.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Finanstilsynet følger allerede bestemmelsene i forordningen i sin tilsynsmessige oppfølging. Dette er informert om i rundskriv. Forordningen innebærer derfor kun en videreføring av eksisterende praksis.

Forbehold om Stortingets samtykke (artikkel 103-forbehold), gjelder morrettsakten CRR.

Behovet for tekniske tilpasninger gjelder dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)1801
Rettsaktnr.: 1801/2016
Basis rettsaktnr.: CRR - 575/2013
Celexnr.: 32016R1801

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen