Utfyllende bestemmelser til CRR om offentliggjøring av G-SIB-indikatorer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/818 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1030/2014 som angir gjennomføringsmessige tekniske standarder for uniforme formater og dato for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globale systemviktige institusjoner i henhold til råds- og kommisjonsforordning (EU) nr. 575/2013

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/818 of 17 May 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 1030/2014 laying down implementing technical standards with regard to the uniform formats and date for the disclosure of the values used to identify global systemically important institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er akseptabel vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Morrettsakten CRR er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen, og denne forordningen vil først tas inn i EØS-avtalen etter at morrettsakten er tatt inn.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til CRR (Capital Requirements Regulation, om kapitalkrav for banker mv.). Forordningen inneholder oppdaterte bestemmelser om offentliggjøring av indikatorverdier brukt i identifiseringen av globalt systemviktige institusjoner. Skjemaet som skal benyttes samsvarer med tilsvarende skjema som benyttes av den globale standardsetteren Basel-komiteen og skal offentliggjøres av institusjonene selv.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU-forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge har ingen institusjoner identifisert som globalt systemviktige, og forordningen har derfor ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Det er behov for tilpasninger av dato når rettsakten tas inn i norsk rett (dvs kun tekniske tilpasninger).

Forbehold om Stortingets samtykke (artikkel 103-forbehold) gjelder morrettsakten CRR, som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 818/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0818

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2016
Frist returnering standardskjema: 14.09.2016
Dato returnert standardskjema: 13.02.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen