Utfyllende bestemmelser til kapitalkrav i banker mv (CRR) om risikoklasser og eksterne kredittvurderinger

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 7 oktober 2016 med tekniske utfyllende gjennomføringsbestemmelser når det gjelder hvilken risikoklasse ulike eksterne kredittvurderingsbyråer skal tilsvare jf. artikkel 136(1) og 136 (3) i forordning (EU) No 575/2013 av EU-parlamentet og rådet

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1799 of 7 October 2016 laying down implementing technical standards with regard to the mapping of credit assessments of external credit assessment institutions for credit risk in accordance wit h Articles 136(1) and 136(3) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt i EU og til vrudering for innlemming i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkrav for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR) og angir hvilke eksterne kredittvurderinger som tilsvarer hvilke risikoklasser for kapitaldeningsformål for å bestemme engasjementers risikovekting.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen. Forordninen er kun utfyllende bestemmelser som allerede er gjennomført i prakis.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

De utfyllende bestemmelsene er en videreføring av eksisterende praksis i gjeldende norsk regelverk.

Det er behov for tekniske tilpasninger om ikrafttredelsesdato.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)1799
Rettsaktnr.: 1799/2016
Basis rettsaktnr.: CRR - 575/2013
Celexnr.: 32016R1799

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2016
Frist returnering standardskjema: 02.02.2017
Dato returnert standardskjema: 08.03.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: