Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til CRR og EMIR om forlengelse av overgangsordning om at alle sentrale motparter kan anses som kvalifiserte

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/892 av 7. juni 2016 om utvidelse av overgangsperioden relatert til kapitalkravet for engasjementer med sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og europaparlamemts- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/892 of 7 June 2016 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 7. juni 2016 og er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forlengelse av overgangsordning om at alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter, til 15. desember 2016

Merknader

Rettslige konsekvenser

Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Forordningen er en EU-kommisjonsforordning tilhørende blant annet EMIR, som gjelder sentrale motparter. Den antas å være EØS-relevant. Fristutsettelsen som forordningen omhandler er til 15. desember 2016. Ny verdipapirhandellov kapittel 13 som gjennomfører EMIR er ikke ennå satt i kraft. Det er gitt tilsvarende bestemmelse i kapitalkravsforskriften § 49-2 (13).

Forordningen har liten eller ingen praktisk betydning i Norge.

Andre opplysninger

Tilsvarende bestemmelse er gjennomført i kapitalkravsforskriften § 49-2 (13).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/892
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0892

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen