Utfyllende bestemmelser til EMIR om forlengelse av overgangsordning om at alle sentrale motparter kan anses som kvalifiserte

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/892 av 7. juni 2016 om utvidelse av overgangsperioden relatert til kapitalkravet for engasjementer med sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og europaparlamemts- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/892 of 7 June 2016 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 7. juni 2016 og er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forlengelse av overgangsordning om at alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter til 15. desember 2016

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen kan gjennomføres i norsk rett med hjemmel i vphl. kap 13 som endret ved lov 16. desember 2016nr. 91, når denne endringen trer i kraft.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har vært forelagt Finanstilsynet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er en EU-kommisjonsforordning tilhørende blant annet EMIR, som gjelder sentrale motparter. Den antas å være EØS-relevant. Fristutsettelsen som forordningen omhandler er til 15. desember 2016. Ny verdipapirhandellov kapittel 13 som gjennomfører EMIR er ikke ennå satt i kraft. Det er gitt tilsvarende bestemmelse i kapitalkravsforskriften § 49-2 (13).

Forordningen har liten eller ingen praktisk betydning i Norge.

Andre opplysninger

Tilsvarende bestemmelse er gjennomført i kapitalkravsforskriften § 49-2 (13).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/892
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0892

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen