Utfyllende bestemmelser til UCITS V om standard prosedyrer og skjemaer ved informasjonsinnberetning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1212 av 25. juli 2016 om tekniske gjennomføringsstandarder for standard prosedyrer og skjemaer til bruk ved innberetning av opplysninger i overensstemmelse med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1212 of 25 July 2016 laying down implementing technical standards with regard to standard procedures and forms for submitting information in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1212 er en gjennomføringsrettsakt til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF om samordning av lover og visse administrative bestemmelser om regulering av verdipapirfond (UCITS IV-direktivet).

UCITS IV-direktivet regulerer verdipapirfond som kan markedsføres over landegrensene innen EØS (UCITS-fond) og forvaltningsselskap for slike verdipapirfond. Forordning 2016/1212 inneholder tekniske gjennomføringsstandarder som skal harmonisere rapporteringsprosedyrer fra tilsynsmyndighetene om ilagte sanksjoner og forvaltningstiltak for overtredelser av UCITS-direktivet, og slik at rapportering skal skje på fastsatt skjema. ESMA skal benytte den mottatte informasjonen til å publisere årlige rapporter.  

Forordningen trådte i kraft i EU 15. august 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

EØS-regler som svarer til UCITS IV-direktivet er gjennomført i lov 25. november.2011 nr. 44 om verdipapirfond og forskrift 21. desember.2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven. EØS-regler som svarer til forordning (EU) 2016/1212 kan gjennomføres ved endring i forskrift til verdipapirfondloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

EØS-regler som svarer til Kommisjonsforordning (EU) 2016/1212 anses å ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser. Den retter seg kun mot tilsynsmyndighetene, i Norge vil det si Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har ikke vært på nasjonal høring. Høring antas å være åpenbart unødvendig siden forordningen kun pålegger nasjonale tilsynsmyndigheter plikter.

Vurdering

.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1212/2016
Basis rettsaktnr.: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF
Celexnr.: 32016R1212

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2016
Frist returnering standardskjema: 17.11.2016
Dato returnert standardskjema: 03.03.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker