Utfyllende bestemmelser til BRRD (krisehåndtering av banker mv) om utlevering av opplysninger om krisetiltaksplaner

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 av 17. juni 2016 om fastesettelse av gjennomføringsmessige tekniske standarder med hensyn til prosedyrer, standarformularer og skjemaer for utlevering av opplysninger i forbindelse med avviklingsplaner for kredittinstitusjoner og investeringsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1066 of 17 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to procedures, standard forms and templates for the provision of information for the purpose of resolution plans for credit institutions and investment firms pursuant to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsforordningen er vedtatt i EU, og er til vurdering på EFTA-siden.

Sammendrag av innhold

I henhold til krisehåndteringsdirektivet for banker mv (direktiv 2014/59/EU, BRRD) skal krisehåndteringsmyndigheten utarbeide krisetiltaksplaner eller gruppekrisetiltaksplaner for nærmere angitte kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. For å kunne utarbeide planene er krisehåndteringsmyndigheten avhengig av å innhente informasjon fra foretakene det skal utarbeides planer for. For at informasjonsinnhentingen skal skje på en ensartet måte i hele EØS-området har den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) utarbeidet skjemaer, som ligger som vedlegg til kommisjonsforordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen er foreslått gjennomført ved inkorporasjon i Finanstilsynets høringsnotat om forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond av 29. juni 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Institusjoner pålegges i BRRD å rapportere nærmere bestemte opplysninger til krisehåndteringsmyndigheten. De økonomiske og administrative konsekvensene følger altså først og fremst av morrettsakten Forordningen bestemmer nærmere prosedyrene for hvordan dette skal gjøres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1066
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32016R1066

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2016
Frist returnering standardskjema: 27.10.2016
Dato returnert standardskjema: 04.10.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.06.2018
Høringsfrist: 14.09.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen