Utyllende bestemmelser til BRRD om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til reorganiseringsplan

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2016/1400 av 10. mai 2016 om utfyllende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om reguleringsmessige tekniske standarder som spesifiserer minimumskrav til gjenopprettingsplan og rapport om gjennomføring av plan.

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1400 of 10 May 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the minimum elements of a business reorganisation plan and the minimum contents of the reports on the progress in the implementation of the plan

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/ EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen omhandler krav til utarbeiding av reorganiseringsplan ved beslutning om at foretaket skal oppkapitaliseres ved nedskrivning eller konvertering til egenkapital av foretakets kvalifiserende gjeld. 

Merknader


Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Dette direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Banklovkommisjonen har i NOU 2016: 23 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren foreslått lovendringer som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet. Etter forslaget legges det opp til at utfyllende forordninger til krisehåndteringsdirektivet, herunder forordning 2016/1400, kan inkoroporeres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den delegerte kommisjonsforordningen har ikke betydelige økonomiske eller adminstrative konsekvenser,

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1400
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32016R1400

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2016
Frist returnering standardskjema: 02.09.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker