Delegert Kommisjonsforordning når det gjelder metodene for overvåking

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2071 av 22. september 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 når det gjelder metodene for overvåking av CO2-utslipp og bestemmelsene for overvåking av andre relevante opplysninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2071 of 22 September 2016 amending Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council as regards the methods for monitoring carbon dioxide emissions and the rules for monitoring other relevant information

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.10.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 22. september 2016 og publisert 26. november 2016. Rettsakten trer i kraft i EU 16. desember 2016.
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 757/2015 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport(MRV-forordningen) er tatt inn i EØS-avtalen.

MRV-forordningen har regler om overvåking, rapportering og verifisering av drivhusgassutslipp fra skip. Vedlegg 1 og 2 til forordningen beskriver metoder som skal benyttes for å overvåke utslipp basert på drivstofforbruk og parameter for slik overvåking. Kommisjonen er delegert kompetanse til å endre vedleggene, og det skal tas hensyn til utviklingen av internasjonale regler og standarder.

Utkast til forordning endrer vedlegg I og II i tråd med retningslinjene i FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) resolusjon MEPC 245 (66) 2014 om metoden for beregning av oppnådd energieffektivitet (EEDI) for nye skip. Disse IMO-retningslinjene etablerer en rekke standardverdier for utslippsfaktorer som også kan benyttes til å beregne CO2-utslipp fra skip. Ved å la skipene benytte disse standardverdiene ved overvåkning og rapportering i henhold til MRV-forordningen sikres overenstemmelse mellom disse ulike regelsettene, noe som vil gjøre det enklere for rederiene å etterleve regelverket.

Sakkyndige instansers  merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

MRV-forordningen er vurdert som EØS-relevant og akseptabelt, og utkast til delegert forordning om endring av vedlegg 1 og 2 må ses i sammenheng med dette. Forordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2071
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R2071

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.09.2016
Frist returnering standardskjema: 07.11.2016
Dato returnert standardskjema: 07.11.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker