Fôrilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964 av 9. november 2016 om godkjenning av et preparat av dolomittmagnesium for melkekyr og andre drøvtyggere for melkeproduksjon, avvendte smågrisar og for oppfôringssvin, og et preparat av montmorillonitt-illitt for alle dyrearter, som fôrtilsetningsstoffer

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1964 of 9 November 2016 concerning the authorisations of a preparation of dolomite-magnesite for dairy cows and other ruminants for dairy production, weaned piglets and pigs for fattening and a preparation of montmorillonite-illite for all animal species as feed additives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

 Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning for preparatene dolomittmagnesium og mo montmorillonitt-illitt i kategorien «Tekniske tilsetningsstoffer», gruppen “Antiklumpemidler”. Montmorillonitt-illitt er også søkt godkjent I gruppen “Bindemidler”. Preparatene skal merkes med at de har høyt innhold av inert jern. Det er spesifiserte sikkerhetstiltak for arbeidere ved bruk. Begge preparatene er vurdert av EFSA til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1964

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2016
Frist returnering standardskjema: 25.11.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 48/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.11.2016
Høringsfrist: 04.01.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker