Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/57 av 14. desember 2016 om godkjenningen av 1,8-cineol, 3,4-dihydrocoumarin og 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter.

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/57 of 14 December 2016 concerning the authorisation of 1,8-cineole, 3,4-dihydrocoumarin and 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyran as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av to smaksstoffer. De er søkt godkjent til alle dyrearter. Stoffene vurderes til å være trygg i bruk, og er samtidig godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Ved merking av preparatet skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, men det er ingen krav til minimums eller maksimumsgrense. Smaksstoffet tilsettes i form av premix, og den består ofte av flere smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides skal stoffene tilsvarende andre smaksgrupper deklareres med id. Nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er regodkjenning blir det gitt en overgangsperiode. Tilsetning i vann er godkjent under visse forutsetninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Regodkjenning fører til at preparatene kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarene der de har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervaren brukes opp på gitte betingelser, som er en god ressursutnyttelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/57
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0057

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2016
Frist returnering standardskjema: 02.12.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 76/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.11.2016
Høringsfrist: 06.01.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker