Korrelasjonstabell for 1013/2006

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1245 av 28. juli 2016 om fastsettelse av en foreløpig korrelasjonstabell mellom kodene i CN (Combined Nomenclature) som er fastsatt i Rådets forordning (EF) 2658/87 og punktene om avfall i bilag III, IV og V i Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) 1013/2006 – Grensekryssforordningen

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1245 of 28 July 2016 setting out a preliminary correlation table between codes of the Combined Nomenclature provided for in Council Regulation (EEC) No 2658/87 and entries of waste listed in Annexes III, IV and V to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.10.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Forordning 2016/1245 ble publisert i Official Journal 28. juli 2016 og trådte i kraft i EU 18. august 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er Kommisjonens oppfølging av artikkel 50 (4) e i Grensekryssforordningen (1013/2006), som ble endret ved forordning 660/2014. Rettsakten inneholder en foreløpig sammenligningstabell (korrelasjonstabell) mellom:

  • kodene for avfall i vedlegg III, IV og V i Grensekryssforordning (1013/2006)
  • toll- og statistikknomenklatur (CN-koder) i forordning nr. 2658/87

Rettsakten skal sikre at tollmyndighetene lettere kan identifisere potensielle avfallsstrømmer, og er derfor et viktig bidrag i EUs arbeid med å bekjempe ulovlig eksport av avfall. Kommisjonen skal sørge for at korrelasjonstabellen alltid er oppdatert.

Vedleggene til Grensekryssforordningen inneholder koder for ulike typer avfall. Vedlegg III er for grønnlistet avfall, vedlegg IV for søknadspliktig avfall og vedlegg V er en liste med avfallskoder. Disse avfallskodene er basert på Baselkonvensjonen og OECD, og vil ikke bli påvirket av korrelasjonstabellen.

CN (Combined Nomenklatur) er et system for inndeling av varer i ulike kategorier for handel og for fastsettelse av tollsatser og andre avgifter. I CN er alle varegruppene tildelt tallkoder. CN er spesialtilpasset EU, men bygget opp på samme måte som den internasjonale nomenklaturen HS (Harmonized System) som er fastsatt av World Customs Organisation. CN-kodene fremgår av et vedlegg til forordning (EF) nr. 2658/87, som inneholder de detaljerte bestemmelsene og CN-kodene. Dette vedlegget oppdateres årlig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er ikke EØS-relevant ettersom forordningen med EUs CN-koder ikke er en del av EØS-avtalen. Norge har en egen tolltariff som, i likhet med EUs CN, bygger på den internasjonale nomenklaturen (HS). Definisjonene i forordning 2658/87 om toll- og statistikknomenklatur er ikke EØS-relevant og ikke innlemmet i EØS-avtalen. Korrelasjonstabellen vil ikke ha betydning for avfallsforskriften eller Norges forhold til Grensekryssforordningen (1013/2006).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Korrelasjonstabellen er ment som et hjelpemiddel til eksportørene for klassifisering av avfall, og kan benyttes av tollmyndighetene innenfor EU. Bruk av CN-koder i søknad om samtykke til eksport av avfall vil ikke påvirke søknadsbehandlingen, og CN-koder eller korrelasjonstabellen vil ikke bli benyttet i saksbehandlingen i Norge. Rettsakten vil derfor ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant at rettsakten ikke er EØS-relevant

Vurdering

KLD vurderer rettsakten som ikke EØS-relevant

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1245/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1245

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2016
Frist returnering standardskjema: 26.10.2016
Dato returnert standardskjema: 27.10.2016
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen