EQF

Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

European Qualifications Framework for lifelong learning

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2016

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.08.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten har vært vurdert ved skriftlig prosedyre av Spesialutvalg for utdanning. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Standardskjema er oversendt EFTA-sekretariatet.

Innplassering av rekommandasjonen om EQF i EØS-avtalen er under vurdering i EØS/EFTA- landene.

Sammendrag av innhold

Council Recommendation on the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03) fikk tilslutning i møte i EU-rådet 22. mai 2017. Rekommandasjonen bygger på og er en oppdatering av Europaparlamentets og Rådets rekommandasjon om EQF av 23. april 2008 som ble tatt inn i EØS-avtalen 17. mars 2009. Rekommandasjonen fra 2008 er nå trukket tilbake.

Den nye rekommandasjonen om EQF beskriver i vedlegg II ulike nivåer av læringsutbytte ved hjelp av et åttedelt rammeverk, og medlemslandene er anbefalt å benytte dette verktøyet til å sammenligne kvalifikasjoner og henvise sine nasjonale kvalifikasjonsnivåer til EQF-nivåene. Dette gjøres ved bruk av kriteriene i vedlegg III og i samsvar med felles prinsipper for kvalitetssikring i vedlegg IV. Det anbefales at medlemslandene oppdaterer henvisningen jevnlig. Videre bes medlemslandene offentliggjøre henviste kvalifikasjoner i henhold til et standardisert skjema i vedlegg VI.

Medlemslandene oppfordres til å ta i bruk poeng (credits) i samsvar med felles prinsipper for poengsystemer (credit systems) angitt i vedlegg V der dette er hensiktsmessig.

Det anbefales at nye vitnemål og vitnemålstillegg, utstedt av ansvarlig myndighet, påføres referanse til relevant EQF-nivå. Alternativt eller i tillegg kan dette fremgå av kvalifikasjonsregistre. 

Det anbefales at medlemslandene sikrer videreføring og koordinering av de oppgavene som de nasjonale EQF koordineringspunktene (EQF NCP) utfører, dvs. bistå nasjonale myndigheter med å henvise nasjonale kvalifikasjonsrammeverk eller systemer til EQF og gjøre EQF bedre kjent. Medlemslandene skal også sikre at alle parter involveres og oppfordres til å støtte sammenligning av kvalifikasjoner og bruk av EQF.

Det anbefales videre at Kommisjonen i samarbeid med medlemslandene:

  • støtter konsistent videre implementering av EQF gjennom å sammenligne og  diskutere metodikk for nivåfastsetting av kvalifikasjoner i nasjonale kvalifikasjonsrammeverk eller systemer;
  • støtter utvikling av metodikk for beskrivelse og bruk av læringsutbytte i den hensikt å øke sammenligningsgrunnlaget og bedre forståelsen for kvalifikasjoner;
  • støtter etablering av frivillige prosedyrer for nivåfastsetting av internasjonale kvalifikasjoner via nasjonale kvalifikasjonsrammeverk eller systemer samt informasjonsutveksling og konsultasjon mellom medlemsland om disse prosedyrene for å sikre konsistens;
  • utvikler veiledning for formidling av EQF, særlig når det gjelder hvordan EQF-nivåer skal presenteres på vitnemål og vitnemålstillegg og/eller i kvalifikasjonsregistre, i samsvar med nasjonale systemer og regelverk;
  • utforsker muligheter for utvikling og anvendelse av kriterier for å gjøre mulig, i samsvar med internasjonale avtaler, å sammenligne tredjelands nasjonale og regionale kvalifikasjonsrammeverk med EQF;   
  • initierer utveksling av gode eksempler og legger til rette for veiledning etter forespørsel fra medlemslandene

Det anbefales at Kommisjonen tar seg av rapportering og sikrer effektiv styring gjennom EQF Advisory Group og at implementeringen av EQF støttes av aktiviteter finansiert av relevante EU-programmer. 

Det henstilles til Kommisjonen i samarbeid med alle parter å evaluere implementeringen av rekommandasjonen og rapportere til Rådet innen 2022 om erfaringer og implikasjoner for fremtiden inkludert, om nødvendig, revurdering og revisjon av rekommandasjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rekommandasjonen er EØS-relevant og akseptabel. Implementeringen av EQF gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske eller økonomiske  forpliktelser.

Norge har gjennom det europeiske utdanningssamarbeidet deltatt i utviklingen av anbefalingen om at nasjonale kvalifikasjoner relateres til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket. Rekommandasjonen om EQF (2008/C 111/01) ble tatt inn i EØS-avtalen 17. mars 2009. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt i 2011, og nivåene i NKR ble i 2014 henvist til nivåene i EQF. Norge deltar i EQF Advisory Group der implementeringen av rekommandasjonen følges opp. Nasjonalt kontaktpunkt for EQF er lagt til NOKUT. Dette kontaktpunktet har en støttefunksjon når det gjelder implementeringen av EQF nasjonalt, blant annet gjelder dette informasjonsarbeid og veiledning om læringsutbyttebeskrivelser. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.: KOM(2016)383
Rettsaktnr.: 2017/189/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017H0615

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2017
Frist returnering standardskjema: 16.08.2017
Dato returnert standardskjema: 08.08.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen