Forlengelse - unntak for trikinundersøkelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1843 av 18. oktober 2016 om overgangsordninger i forbindelse med anvendelsen av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder akkreditering av offisielle laboratorier som foretar offisielle trikinundersøkelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1843 of 18 October 2016 on transitional measures for the application of Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the accreditation of official laboratories carrying out official testing for Trichinella

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.09.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger overgangsordningen som ble gitt i forbindelse med gjennomføringen av Europaparlaments- og rådsforordningene (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen), (EF) nr. 854/2004 (animaliekontrollforordningen) og (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Rettsakten gir samtidig unntak fra kravet i forordning (EF) nr. 882/2004 om at laboratorier som analyserer trikinprøver skal akkrediteres. Erfaringer har vist at laboratorier som foretar offisielle trikinundersøkelser, og som befinner seg på slakterier eller viltbehandlingsanlegg, har behov for ekstra tid til å oppnå full akkreditering. Dette fordi akkreditering er en kompleks og omstendelig prosess.

Forlengelsen av overgangsordningen gjelder i 4 år, fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk for fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) som gjennomfører forordning (EF) nr. 882/2004.

Det er etter Mattilsynets vurdering ikke nødvendig å sende forordningen på høring, da forlengelsen av overgangsordningen ikke medfører materielle endringer for næringen. Mattilsynet har derfor sendt en forespørsel om unntak fra høring til Helse- og omsorgsdepartementet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke noen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet, ettersom dette unntaket allerede er på plass. Rettsaken innebærer heller ingen endrede rettigheter eller plikter for næringen eller private personer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Forlengelsen er nødvendig med tanke på de utfordringene som medlemsstatene har med å komme i mål med kravene som stilles til laboratoriene og akkreditering for prøvetaking for trikiner.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)1843
Rettsaktnr.: 2016/1843/EU
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32016R1843

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.09.2016
Frist returnering standardskjema: 04.11.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.08.2017

Lenker

Til toppen