Forordning om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindekser

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/792 av 11. mai 2016 om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindekser og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2494/95

REGULATION (EU) 2016/792 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 May 2016 on harmonised indices of consumer prices and the house price index, and repealing Council Regulation (EC) No 2494/95

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2016

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Målet med forordningen er å innføre en felles ramme for utvikling, utarbeidelse og formidling av harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindekser på EU-plan og nasjonalt plan. Indeksene brukes blant annet til å måle inflasjonen og å vurdere prisstabiliteten i medlemsstatene på en harmonisert måte.

Rådsforordning (EF) nr. 2494/95, innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI om statistikk, innførte en slik felles ramme. Forordning (EF) nr. 2494/95 oppheves med virkning fra 1. januar 2017 og erstattes ved forordning 2016/792 som er tilpasset aktuelle krav og den tekniske utviklingen, noe som vil bidra til å øke statistikkens relevans og sammenlignbarhet. En utvidelse fra tidligere forordning er at det er utviklet supplerende indikatorer for prisutviklingen.

I vedlegg til forordningen er det tatt inn en europeisk klassifikasjon av individuelt konsum etter formål (ECOICOP), samt en sammenligningstabell mellom bestemmelser i ny forordning og forordning (EF) nr. 2494/95.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrft til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rammelovverket omfatter blant annet definisjoner, omfang, krav til data og hyppighet, samt tidsfrister som Norge ved Statistisk sentralbyrå allerede oppfyller. De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/792
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0792

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2016
Frist returnering standardskjema: 12.09.2016
Dato returnert standardskjema: 09.09.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: