Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/58 av 14. desember 2016 om godkjenningen av alpha-terpineol, nerolidol, 2-(4-methylphenyl) propan-2-ol, terpineol og linalyl acetat som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/58 of 14 December 2016 concerning the authorisation of alpha-terpineol, nerolidol, 2-(4-methylphenyl)propan-2-ol, terpineol and linalyl acetate as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder re-godkjenne 5 ulike smaksstoffer i smaksstoffgruppe 6. Stoffene vurderes av EFSA til å være trygge i bruk, og er samtidig godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Det er ikke satt grense for tillatt største innhold, men i merking av preparatene skal anbefalte grenser for maksimumsinnhold merkes. Smaksstoffene tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er re-godkjenning blir det gitt en spesifisert overgangsperiode. Stoffet er godkjent for tilseting i vann under visse forutsetninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Re-godkjenning fører til at preparatene kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarene der de har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervaren brukes opp på gitte betingelser, som er en god ressursutnyttelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/58
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0058

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.07.2016
Frist returnering standardskjema: 19.08.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 76/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.10.2016
Høringsfrist: 14.11.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker