Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gelatin og Kollagen fra Taiwan

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/ 1793 av 10. oktober 2016 som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 759/2016 hva gjelder import til Unionen fra Taiwan av gelatin og kollagen samt behandlet råmateriale for disse produktene

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1793 of 10 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) 2016/759 as regards the introduction into the Union of gelatine and collagen and treated raw materials for these products from Taiwan

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.09.2016

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal den 10. oktober 2016. Mattilsynet har igangsatt arbeid med gjennomføring av rettsakten i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 759/2016 ved å legge til Taiwan i listen over de tredjeland fra hvilke EUs medlemsland kan importere bla. gelatin, kollagen samt behandlet råmateriale for produksjon av gelatin og kollagen beregnet til konsum. Bakgrunnen er at Taiwan oppfyller kravene i vedlegg I i forordning (EF) nr. 854/2004. Rettsakten spesifiserer i tillegg at gelatinet, kollagenet og det ubehandlede råmaterialet importert fra Taiwan, kun kan stamme fra fjørfe, inkludert strutsfugl og villfugl.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten går etter forenklet prosedyre (jf EØS-avtalen vedlegg I Innledende del nr. 7) og saken skal derfor ikke høres. Rettsakten må likevel gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å gi administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen, tilsynet eller privatpersoner, da den kun komplementerer lister over godkjente tredjeland fra hvilke EUs medlemsland kan importere gelatin og kollagen samt behandlet råmateriale for produksjon av gelatin og kollagen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet er positiv til harmonisering og forenkling av regelverket samt til de materielle endringene som gjøres, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1793/2016
Celexnr.: 32016R1793

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen