Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomføringsbeslutning om det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 av 11. mai 2016 om opphevelse av gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU som gjennomfører Europaparlaments- og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES

Commission implementing decision (EU) 2016/716 of 11 May 2016 repealing Implementing Decision 2012/733 implementing Regulation (EU) NO 492/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the clearance og vacancies and applications for employment and the re-establishment of EURES

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2016

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.11.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg V. Fri bevegelighet for arbeidstakere

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europaparlamentet og Rådet vedtok Forordning (EU) 2016/589 13. april 2016. Forordningen trådte i kraft i EU-medlemslandene 12. mai 2016.

Artikkel 38 av forordningen viser til endringer i Europaparlamentet og Rådet Forordning (EU) 1296/2013 og artikkel 39 av forordningen viser til endringer i Europaparlamentet og Rådet Forordning (EU) 492/2011.

Forordning (EU) 2016/589 er omtalt i et eget EØS-notat.

Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 trer ikke i kraft før forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Det legges opp til at EØS-komiteen  vedtar å innlemme forodningen og gjennomføringsbeslutningen i EØS-avtalen. 

Etter beslutningen i EØS-komiteen vil Arbeids- og sosialdepartementet utarbeide et utkast til Prop. LS om Stortinget sitt samtykke til å ta beslutningen i EØS-komiteen inn i EØS-avtalen.

Gjennomføringen av det nye EURES-regelverket i norsk rett krever endring i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012 nr. 81 (lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området).

Beskrivelse

Sammendrag av innhold

Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011. EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europa-kommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft og styrke sysselmuligheter for alle innenfor EØS-området og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. Norges deltakelse forvaltes av Arbeids-og velferdsetaten.

Forordning (EU) 2016/589 reviderer det tidligere EURES-regelsettet for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Forordningen tar sikte på å gjenetablere og omstrukturere EURES-nettverket som en del av den reviderte rettslige rammen, med formål om å bli ytterligere styrket.

Forordning (EU) 2016/589 er detaljert omtalt i et eget EØS-notat.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 av 11.mai.2016 opphever tidligere gjennomføringsbeslutning (EU) 2012/733 som gjennomfører Europaparlamentes-og rådsforordning (EU) 492/2011, hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etabelring av EURES.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011.

Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelighet av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012.

Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 tas inn som vedlegg 2 i EØS-arbeidstakarlova. Det følger av artikkel 1 i gjennomføringsbeslutning (EU)  2016/716 at gjennomføringsbeslutning  2012/733/EU oppheves 12.mai.2016, ved ikrafttedelse av forordning (EU) 2016/589. Forodning 2016/589 er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 trer ikke i kraft før forodningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Gjennomføringsbeslutningen krever endring i norsk lovgivning. Det er behov for å ta forbehold om Stortingets samtykke i henhold til EØS-avtalen artikkel 103.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvensene for fordningen (EU) 2016/589 og de tilknyttede gjennomføringsbeslutnigene er omtalt samlet i et eget EØS-notat om forordningen.  

Sakkyndige instansers merknader

Saken har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Rettsakten har vært vurdert av speisalutvalget for arbeidsmiljø og fribevegelighet av personer og arbeidstakere, der berørete departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten akseptabel og relevant.

Vurdering

Gjennomføringsbeslutningen er EØS-relevant.

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til gjennomføringsbeslutningen vil kreve endringer i EØS-arbeidstakerlova.

Andre opplysninger

Gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU medførte endringer av de operasjonelle målsetningene for EURES med fokus på nye målgrupper, spesielt ungdom (artikkel 2). Beslutningen la videre opp til endringer av sammensetningen av EURES ved å åpne opp for flere aktører (artikkel 3). Det Europeiske koordineringskontoret ble gitt ansvar for horisontale aktiviteter i EURES (artikkel 4), det nasjonale koordineringskontoret (artikkel 11(2) av forordning (EU) nr. 492/2011) som skal organisere arbeidet til EURES nettverket i medlemslandene og sikre at forpliktelsene i forordningen overholdes, samt oppnevne EURES Partnere basert på et godkjenningssystem (artikkel 5), EURES Partnere som tjenesteleverandør (artikkel 6), og assosierte EURES Partnere (artikkel 6(6).

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning la også opp til innføring av en ny tjenestekatalog som omfatter universelle tjenester som skal gis av alle aktører som opererer i EURES nettverket i enighet med forordning (EU) nr. 492/2011, spesielt artikkel 12(3) og 13, og tilleggstjenester som ikke er obligatoriske men fremmer viktige arbeidsmarkedsbehov. Tjenestekatalogen er del av EURES Charteret som det står i artikkel 7(2). De samlede tjenestene til EURES skal omfatte rekruttering, jobbmatching og formidling, og dekke alle formidlingsfasene, samt relatert informasjon og rådgivning som det står i artikkel 7(1) av beslutningen. Kommisjonen vil også vedta et EURES Charter i overenstemmelse med prosedyrene i artikkel 12(2), artikkel 13(2), artikkel 19(1), og artikkel 20 av forordningen 492/2011 som det står i artikkel 10 av beslutningen.

I Norge forvaltes deltakelsen i EURES av Arbeids- og velferdsetaten. EURES er en integrert tjeneste i NAV. Tjenesten er organisert slik at faglig styring og ansvaret for koordinering er tillagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, mens fylkene og NAV Servicesenter EURES skal sikre at tjenesten er tilgjengelig og leveres til målgruppene. NAV tilbyr tjenester gjennom EURES rekrutterings- og formidlingstjenester, og bistår med informasjon og veiledning for arbeidsgivere og arbeidssøkere. Per i dag jobber om lag. 40 personer med EURES i Arbeids- og velferdsetaten.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning åpnet for at flere aktører skal kunne levere EURES-tjenesten som EURES Partnere og assosierte EURES Partnere som det står i artikkel 3, 5, og 6 av beslutningen. Arbeids- og sosialdepartementet har bestemt at nasjonalt koordineringskontor og EURES partner skal være en og samme enhet, som er Arbeids- og velferdsdirektoratet, som det står i artikkel 5(6).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)204
Rettsaktnr.: 2016/716/EU
Basis rettsaktnr.: 32011R0492
Celexnr.: 32016D0716

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.05.2016
Frist returnering standardskjema: 06.09.2016
Dato returnert standardskjema: 19.09.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen