Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401 av 23. mai 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om et regelverk for gjenoppretting og avvikling av kredittinstitusjoner og investeringsselskaper hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for metoder og prinsipper for verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1401 of 23 May 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms with regard to regulatory technical standards for methodologies and principles on the valuation of liabilities arising from derivatives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er publisert i Official Journal.

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401 av 23. mai 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om et regelverk for gjenoppretting og avvikling av kredittinstitutter og investeringsselskaper hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for metoder og prinsipper for verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vil ikke ha betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)2967
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen