Kommisjonsbeslutning om nasjonale unntak fra direktiv 2008/68/EF

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/629 av 20. april 2016 om godkjenning av at noen medlemsstater innfører særskilte unntak i henhold til europaparlamentet og rådets direktiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods

Commission Implementing Decision (EU) 2016/629 of 20 April 2016 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.09.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/68/EF om landtransport av farlig gods åpner for at det kan gis nasjonale unntak for visse typer transporter. Bilag I, del I.3, bilag II, del II.3, og bilag III, del III.3, til direktivet inneholder lister over nasjonale unntak. Disse listene ajourføres etter hvert som nye nasjonale unntak kommer til. Nasjonale transporter av farlig gods kan reguleres eller forbys av andre grunner enn hensynet til sikkerheten. Slike særskilte unntak skal meldes til og godkjennes av Kommisjonen. Kommisjonen skal på bakgrunn av dette avgjøre om det skal gis tilslutning etter prosedyren som det henvises til i art. 9 nr. 2 i direktiv 2008/68/EF.

Ved kommisjonsbeslutning (EU) 2016/629 gis det en godkjenning av at noen medlemsstater innfører særskilte konkrete unntak i henhold til Europaparlamentet og Rådets direktiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods. Direktiv 2008/68/EF blir derfor endret i overensstemmelse med dette.

Merknader

Norge er ikke gitt noen særskilte unntak i kommisjonsbeslutning (EU) 2015/974 og denne endringen får således ingen betydning for norsk lovgivning.


Rettslige konsekvenser
Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/629/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/68/EF
Celexnr.: 32016D0629

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2016
Frist returnering standardskjema: 23.08.2016
Dato returnert standardskjema: 23.08.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker