Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassjukdom (PD)

Kimmisjonsens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1096 av 6 juli 2016 om endring av forordning (EU) 1251/2008 om krav til omsetning av forsendelser av visse fiskearter som skal sendes til medlemsland, eller deler av medlemsland, med nasjonale tiltak for salmonid aplhavirus (SAV) som er godkjent i kommisjonsbeslutning 2010/221/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1096 of 6 July 2016 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the requirements for placing on the market of consignments of certain fish species intended for the Member States or parts thereof with national measures for salmonid alphavirus (SAV) approved by Commission Decision 2010/221/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2016

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjennomfører nødvendige endringer som følge av at det i kommisjonsbeslutning 2010/221/EC nå er gitt medlemslandene anledning til å stille krav ved omsetning av mottakelige arter for SAV (PD-virus) inn til områder som er dokumentert fri for eller har et overvåkingsprogram for å bli fri for PD. Finland har i henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88/EC fått lov til å ha restriksjoner for omsetning og import av akvatiske dyr som er mottakelige for Salmonid alphavirus (Pankreas sjukdom (PD) inn til Finland. De har lagt frem dokumentasjon på frihet for PD i hele de kontinentale områdene av landet. Kommisjonen og medlemslandene har vurdert den fremlagte dokumentasjonen og argumentasjonen og besluttet at dette er tilstrekkelig for å innvilge søknaden. Konsekvensen er at Finland er oppført som fritt for SAV i kontinentale områder i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU.

Finland er hittil det eneste landet i EU som har oppført SAV (PD) som en listeført sykdom. I Norge har sykdommen vært listeført i mange år. vi har ennå ikke søkt Kommisjonen om tilleggsgarantier slik at vi kan stille krav til at fisk av mottakelige arter som tas inn til landet må komme fra friområder. Dette vurderes imidlertid i det pågående arbeidet med å lage en ny nasjonal PD- forskrift.

For å sikre at kravene til omsetning inn til SAV- frie områder og områder som er under program for å oppnå frihet, er det nødvendig å legge inn en referanse til SAV i modellsertifikatet i Del A av vedlegg II i forordning 1251/2008. I Vedlegg II er alle arter som er mottakelige for sykdommer som er godkjent i beslutning 2010/221/EC listet opp. For tiden er atlantisk laks, regnbueørret og brunørret regnet som mottakelige arter for SAV. Det er også nødvendig å legge til en referanse til SAV og de mottakelige artene i del C av vedlegg II i forordningen.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører behov for endring i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse. Forordning (EU) nr. 1251/2008 som denne rettsakten endrer, er gjennomført i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer at fisk av mottakelige arter for SAV ikke kan sendes til kontinentale områder i Finland. Så vidt vi vet er det ingen omsetning av slike arter til Finland fra Norge. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk forvaltning eller næringsliv.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattisynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det er ingen horisontale utfordringer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1096
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1096

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2016
Frist returnering standardskjema: 30.09.2016
Dato returnert standardskjema: 08.11.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 4/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.10.2016
Høringsfrist: 25.11.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen