Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Revisjon av transformator forordning 548/2014

Revisjon av transformator forordning 548/2014

Revision of transformer regulation 548/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2016

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Den forberedende studien startet i september 2016 og sluttrapporten skal tentativt foreligge høsten 2017. Norske interessenter oppfordres til å registrere seg som «stakeholder» på studiens hjemmeside for å kunne følge og delta aktivt i studien.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen har startet et kravforberedende studium for revisjon av transformatorforordning 548/2014.  Analysen vil være et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å revidere forordningen.

For at norske forhold skal reflekteres i studien, må norske interessenter og myndigheter bidra med opplysninger. Dette kan gjøres ved at man, via studiens hjemmeside, registrerer seg som stakeholder og engasjerer seg i arbeidet. Det er særlig viktig at eventuelle norske produsenter engasjerer seg fordi det til syvende og sist kan ende opp med regler som regulerer adgangen til EØS. Produkter må i tillegg til andre krav også oppfylle økodesignkravene for å kunne ta i bruk CE-merket. CE-merket er bevis for at et produkt kan bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet i EØS.

Det er opprettet en egen webside https://transformers.vito.be/ hvor alle som eventuelt berøres av mulige endringer oppfordres til å registere seg som stakeholder og ta aktiv del i arbeidet. Hensikten med det igangsatte studiet er å vurdere om det er behov for å endringer i forordningen. Det vil også være anledning til å gi innspill til endringsforslag enten via NVE eller direkte til Kommisjonens konsulent. 

Første møtet knyttet til det innledende studiet er fredag 16. september i Brussel.

Ny vurdering (Artikkel 7 i forordning 548/2014)

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt på bakgrunn av den tekniske utvikling senest tre år etter at den har trådt i kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen for samrådsforumet. Den nye vurderingen skal omfatte minst følgende:

— muligheten for å fastsette minsteverdier for indeksen for høyeste effektivitet for alle mellomstore krafttransformatorer, herunder dem med en merkeeffekt på under 3 150 kVA,

— muligheten for å skille tapene som er forbundet med kjernetransformatoren, fra tap i andre spenningsregulerende komponenter, når det er aktuelt,

— egnetheten av å fastsette minstekrav til ytelse for énfasetransformatorer, samt for små krafttransformatorer,

— om det fortsatt er hensiktsmessig å gi konsesjoner for mastetransformatorer og for særskilte kombinasjoner av viklingsspenninger for mellomstore krafttransformatorer,

— muligheten for å ta hensyn til annen miljøpåvirkning enn energi i bruksfasen.

-  det vil også vurderes om kravene i Tier 2 i 2012 er kostnadseffeiktive ut i fra en levetidskost beregning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen