Revisjon av transformatorforordning 548/2014

Revisjon av transformatorforordning 548/2014

Revision of transformer regulation 548/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2016

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Den forberedende studien startet i september 2016 og sluttrapporten ble publisert 14. juli 2017. Norske nettselskaper og NVE har bidratt med informasjon til studien.

Bakgrunn

Rammedirektivet 2009/125/EF (økodesigndirektivet), fastsetter rammene for utforming av felles (generiske) krav samt produktspesifikke regler (forordninger) for energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger knyttet til energirelaterte produkter.

Formålet er å harmonisere kravene til varer som sirkulerer i det indre marked. Rammedirektivet er samtidig også et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i vår totale energibruk til 20 % og øke energieffektiviteten med 20 % i EU sammenlignet med 1990. Kravene retter seg mot produsenter og importører som introduserer produktene til EØS-markedet for første gang. Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket.

Les mer på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen har gjennomført møte i samrådsforum der de presenterte et arbeidsdokument basert på revisjonsstudien for transformatorforordning 548/2014.  Revisjonsstudien er et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å revidere forordningen. Arbeidsdokumentet oppsummerer funnene fra studien og i hovedtrekk var disse punktene gjenstand for diskusjon i møtet i samrådsforumet 31.10.17:

  1. Definisjoner og unntak: Inneholder blant annet noen spesifiseringer og presiseringer for transformatorer som er inkludert og unntatt de nye kravene.
  2. Trinn 2-krav for trefase mellomstore krafttransformatorer: Det viktigste diskusjonspunktet herfra er hvorvidt tapene fra mellomstore krafttransformatorer skal kunne beregnes med en «peak efficiency index» (PEI). NVE mener ikke dette bør tillates fordi det kan være et smutthull i forordningen og føre til transformatorer med større tap enn tidligere.
  3. Energieffektivitetskrav for énfasetransformatorer. Det er foreslått å innføre tapskrav for énfasetransformatorer. Dette er transformatorer som uansett kun brukes i grisgrendte strøk i Irland og er ikke en aktuell problemstilling for Norge.
  4. Lovgivningsmessige konsesjoner. Handler om at man kan søke unntak fra de nye kravene. Dette punktet inneholder også et forslag om å tillate unntak fra trinn 2-kravene hvis kostandene blir for høye. Først og fremst handler det om kostnader forbundet med økt størrelse og vekt på transformatorene. Hvis det innvilges unntak må trinn 1-kravene uansett oppfylles. Dette kan ha spesiell betydning for Norge der transformatorer må fraktes over bru med begrenset tåleevne eller gjennom en tunnel.
  5. Spørsmål relatert til andre miljøpåvirkninger. Studien fant ikke tilstrekkelig grunn til å tillegge andre miljøfaktorer til forordningen utover de foreslåtte kravene på maksimumstap. Det er allikevel anbefalt at produsentene informerer tydelig om hvilke materialer som er benyttet i transformatoren for å stimulere til resirkulering. Videre anbefales det at ved neste gjennomgang av studien blir gjort en undersøkelse av transformatorstøy i forbindelse med strengere krav til energieffektivitet.
  6. Andre tema. Handler hovedsakelig om hva som bør studeres ved neste revisjon av forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 20xx /xx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger under økodesigndirektivet vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter. Konsekvensen består i økt behov for administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

For produsenter, antas det at nye krav til produktutformingen kan medføre økte kostnader.

NVE har hatt arbeidsdokumentet på høring og fikk inn kommentarer fra fire aktører. Høringsdato var 10.10.2017- 18.10.2017

Sakkyndige instansers merknader

NVE støttet i hovedtrekk forslaget til revidert forordning.

Vurdering

Andre opplysninger

Ny vurdering (Artikkel 7 i forordning 548/2014)

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt på bakgrunn av den tekniske utvikling senest tre år etter at den har trådt i kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen for samrådsforumet. Den nye vurderingen skal omfatte minst følgende:

— muligheten for å fastsette minsteverdier for indeksen for høyeste effektivitet for alle mellomstore krafttransformatorer, herunder dem med en merkeeffekt på under 3 150 kVA,

— muligheten for å skille tapene som er forbundet med kjernetransformatoren, fra tap i andre spenningsregulerende komponenter, når det er aktuelt,

— egnetheten av å fastsette minstekrav til ytelse for énfasetransformatorer, samt for små krafttransformatorer,

— om det fortsatt er hensiktsmessig å gi konsesjoner for mastetransformatorer og for særskilte kombinasjoner av viklingsspenninger for mellomstore krafttransformatorer,

— muligheten for å ta hensyn til annen miljøpåvirkning enn energi i bruksfasen.

— det vil også vurderes om kravene i Tier 2 i 2012 er kostnadseffketive ut i fra en levetidskost beregning.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125 og 548/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen