Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign, Endring av transformatorforordning 548/2014

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av forordning (EU) nr. 548/2014 av 21. mai 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til små, mellomstore og store krafttransformatorer

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Regulation (EU) No 548/2014 of 21 May 2014 on implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to small, medium and large power transformers

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2016

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.05.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til endringsforordning ble behandlet i forskriftskomiteen 15. januar 2019. Forordningen omfattes av prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5) og er sendt til Europaparlamentet og Rådet for behandling med frist 6. juni 2019. 

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Forordningen omhandler små, mellomstore og store krafttransformatorer og er utfyllende regler fra Europakommisjonen til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF. Den endrer gjeldende forordning 548/2014 som stiller krav til miljøvennlig utforming av små, mellomstore og store krafttransformatorer. Forordning 548/2014 ble gjennomført i Norge i 2015 med økodesignforskriften. 

Virkeområdet for den endrede forordningen er det samme som i den eksisterende forordningen; transformatorer som bringes i omsetning eller tas i bruk, og som har en minste merkeeffekt på 1 kVA og brukes i 50 Hz overførings- og distribusjonsnett for elektrisk kraft eller til industrielle formål. Forordningen skal gjelde for transformatorer som er kjøpt etter 11. juni 2014.

Den nye forordningen endrer dagens regelverk på en rekke områder:

 • Mulighet for unntak for krav ved uforholdsmessig store kostnader for å oppfylle de strengeste kravene (fase 2-kravene) eller når det ikke finnes teknisk gjennomførbare alternativ for å oppfylle de strengeste kravene.
 • Transformator som har gjennomgått reparasjon skal innrette seg etter gjeldende krav for nye transformatorer.
 • Særskilte krav for mastetransformatorer gjelder nå kun ved utskiftning av eksisterende mastetransformator og ikke nye.
 • Endring av definisjoner og dokumentstruktur for tydeliggjøring og presisering av forordningen.
 • I likhet med de fleste nye økodesign produktforordninger og revisjoner av gjeldende forordninger, inneholder den aktuelle forordningen en ny bestemmelse om forbud mot omgåelse av regelverket (artikkel 8 Circumvention). Det er forbudt å bringe i omsetning produkter som er designet slik at produktets ytelse automatisk endres til det bedre under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for ulike parametere.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 2019 /xx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

NVE gjorde oppstarten av revisjonsstudien kjent på NVEs hjemmesider den 26. august 2016. Vi oppfordret norske interessenter om å engasjere seg i studien.

Revisjonsstudien som la grunnlaget for endringen av den eksisterende forordningen startet i september 2016 og sluttrapporten ble publisert 14. juli 2017. Norske nettselskaper og NVE har bidratt med informasjon til studien.

Den 10. oktober 2017 la NVE ut en høring av arbeidsdokumentene på NVEs hjemmesider. NVE mottok kommentarer fra fire aktører.  

Utkast til endret forordning ble lagt ut på høring på NVEs nettsider 13. desember 2018. NVE mottok kommentarer fra fire aktører: Hafslund nett, Møre Trafo, BKK og en privatperson, John-Bjarne Sund.

Hafslund Nett gav innspill på unntaksbestemmelsene og forslagene til definisjoner av «nytt produkt»

TrønderEnergi gav innspill på unntaksbestemmelsene og fase 2-kravene

Møre Trafo gav en generell kommentar om de ulike endringene og henviste til John-Bjarne Sund sin kommentar på bruken av Peak Efficiency Index

John-Bjarne Sund, Formann i Norsk Elektroteknisk Komités Normkomité 14, kommenterte på bruken av Peak Efficiency Index

NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det konkluderes med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

De viktigste hovedtrekkene i lovforslaget:

 • Kun fase 1-krav hvor transport og/eller installasjon ved utskiftning av eksisterende eller installasjon av ny stor transformator medfører uforholdsmessig store kostnader for å oppfylle fase 2-krav.
 • Videre unntak for alle krav hvor transport og/eller installasjon ved utskiftning av eksisterende medfører uforholdsmessig store kostnader for å oppfylle fase 1-krav.
 • Kun fase 1-krav hvor det er påvist at det ikke finnes teknisk gjennomførbare alternativ for å oppfylle fase 2-krav for store transformatorer.
 • Videre unntak for alle krav hvor det er påvist at det ikke finnes teknisk gjennomførbare alternativ for å oppfylle fase 1-krav ved utskiftning av eksisterende stor transformator.
 • Kun fase 1-krav hvor utskiftning av mellomstor transformator i eksisterende bygg medfører uforholdsmessig store kostnader for å oppfylle fase 2-krav.
 • Som en regel kan kostnader bli ansett som uforholdsmessig store når ekstrakostnad ved transport og/eller installasjon er høyere enn nåverdi på unngått energitap gjennom forventet levetid til den nye transformatoren.
 • Ved bruk av nevnte unntak skal nasjonal markedstilsynsmyndighet varsles.
 • En mellomstor eller stor krafttransformator som har gjennomgått følgene skal innrette seg etter gjeldene krav:
  • Utskifting av kjerne eller deler av kjerne og utskifting av en eller flere av viklingene.

 • En mellomstor krafttransformator er nå definert til å ha:
  • Merkeeffekt av samtlige viklinger lik eller mindre enn 3 150 kVA og hvor høyeste spenning er høyere enn 1.1 kV eller lavere enn eller lik 36 kV.

 • En stor transformator er nå definert til å ha:
  • Merkeeffekt til minst én vikling større enn 3 150 kVA eller høyeste spenning over 36 kV.

 • Mellomstor mastetransformator som tidligere ble definert med en merkeeffekt inntil 315 kVA blir nå definert med merkeeffekt inntil 400 kVA.
 • For ny mellomstor mastetransformator gjelder nå de generelle kravene. Det er kun ved utskiftning av eksisterende mellomstor mastetransformator særskilte krav gjelder.
 • Ny formel for utregning av PEI. Den nye formelen inneholder tap for kjølesystem ved PEI belastningsgrad (kPEI).
 • I likhet med de fleste nye økodesign produktforordninger og revisjoner av gjeldende forordninger, inneholder den aktuelle forordningen en ny bestemmelse om forbud mot omgåelse av regelverket (artikkel 8 Circumvention). Det er forbudt å bringe i omsetning produkter som er designet slik at produktets ytelse automatisk endres til det bedre under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for ulike parametere.
 • Endring og tilføying av flere definisjoner knyttet til produktgruppen.
 • Mindre endring av dokumentstruktur.

Ny vurdering (Artikkel 7 i forordning xxx/2019)

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt på bakgrunn av den tekniske utvikling og framlegge resultatet av denne vurderingen for samrådsforumet innen 1. juli 2023. Den nye vurderingen skal særlig omfatte følgende:

- I hvilken grad kravene i fase 2 har vært kostnadseffektive og om det er hensiktsmessig å innføre strengere fase 3-krav.
- Om det har vært hensiktsmessig å innføre unntak for mellomstore og store krafttransformator i de tilfellene hvor kostnad ved installasjon ville vært uforholdsmessig stor.
- Muligheten for å benytte indeksverdiene for høyeste effektivitet (PEI) sidestilt med absoluttverdiene for belastnings- og tomgangstap for mellomstore krafttransformatorer.
- Muligheten for å vedta en teknologinøytral tilnærming til minimumskravene for oljeisolerte, tørrisolerte, og muligens, elektroniske transformatorer.
- Om det er hensiktsmessig å sette minimumskrav til ytelse for små krafttransformatorer.
- Om unntakene for krafttransformatorer i offshorebruk er hensiktsmessig
- Om  unntak for mastetransformatorer og for særskilte kombinasjoner av viklingsspenninger for mellomstore krafttransformatorer er hensiktsmessig.
- Om det er mulig og hensiktsmessig å ta hensyn til annen miljøpåvirkning enn energi i bruksfasen, for eksempel støynivå og materialeffektivitet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 548/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen