Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 12. september 2016 om fastsetting av detaljerte tekniske krav om testprosedyrer for EF-typegodkjenning av kjøretøyer for deres 112-baserte kjøretøysmonterte eCall-stsystemer, av 112-baserte kjøretøysmonterte separate tekniske eCall-enheter og - komponenter og om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 om gjeldende standarder

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 12 September 2016 establishing detailed technical requirements and test procedures for the EC type-approval of motor vehicles with respect to their 112-based eCall in-vehicles systems, of 112-based eCall in-vehicle separate technical units and components and supplementing and amending Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council with regard to the applicable standards

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til ny rettsakt ble publisert 12.09.16, og deretter oversendt fra Kommisjonen til Parlament/Råd for klarering.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn for den delegerte rettsakt.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 av 29.april 2015 om innførelse av kjøretøymontert eCall-system basert på 112-nødnummertjeneste, gjøres det obligatorisk at alle nye typer personbiler (M1) og lette varebiler (N1)  fra 31.mars 2018 konstrueres på en måte som sikrer automatisk eller manuelt opprop til 112-nødnummer ved alvorlige trafikkulykker. Dette vil bidra til vesentlig reduksjon av fatale skader på personer i slike ulykker.

Mens de generelle kravene til EU-typegodkjenning av 112-basert kjøretøymontert eCall-system er fastsatt i forordning (EU) 2015/758, er det gitt Kommisjonen delegert ansvar til å fastsette de korresponderende detaljerte tekniske krav og testprosedyrer i denne rettsakt.

Utkastet til denne delegerte rettsakt inneholder de relevante forskrifter for EU-typegodkjenning av 112-baserte kjøretøymonterte e-Call-systemer på kjøretøy-, system-( separat teknisk enhet, STU) eller komponentnivå. I bilagene er det fastsatt vurderingsprosedyrer for testing av følgende tekniske aspekter med systemet: a) motstandsdyktighet ved kraftige kollisjoner; b) full-skala kollisjonstesting i henhold til FN-regulativ 94 (frontal kollisjon) og regulativ 95 (sidekollisjon); c) audio-utstyrs (høyttaler/mikrofon) motstandsdyktighet i kollisjoner; d) automatisk sjaltingsmekanisme mellom tredjepartstjenester (dersom montert) og eCall; e) automatisk utløsningsmekanisme; f)kompatibilitet mellom posisjoneringstjeneste (navigasjon) fra Galileo- og Egnossystemene; g) selv-test i kjøretøyet. På grunn av informasjonens art som registreres i systemets interne minne, er det i forslaget fastlagt krav og test-prosedyrer som skal beskytte personopplysninger.

Forslaget endrer også bestemmelsene i artikkel 5, avsnitt 8 i forordning (EU) 2015/758 for å erstatte de anvendte standarder med de nye versjonene som er vedtatt etter publiseringen av forordningen i den EUs offisielle journalen.

Til slutt supplerer den forordning 2015/758 ved å presentere en unntaksliste i henhold til nevnte forordnings artikkel 2, avsnitt 2.

2. Høringer i forkant av vedtak for denne rettsakt.

Under utarbeidelse av rettsakten gjennomførte Kommisjonen relevendte høringer på ekspertnivå inkludert berørte industriell interesser, arbeidsmarkedets parter og eksperter fra medlemslandene. Viktige spørsmål ble avklart i et møte med arbeidsgruppen den 21. januar 2016 og ekspertene støtter generelt resultatene fra høringen.

3. Juridiske aspekter ved denne rettsakt.

Rettsgrunnlaget for denne delegerte rettsakt er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/758 av 29.april 2015 om typegodkjenningskrav for innførelse av et kjøretøymontert eCall-system basert på 112-nødtjenesten.

En forordning er det mest hensiktsmessig instrumentet, da den gir den nødvendige sikkerhet for overholdelse og ikke kraver innføring i medlemstatenes nasjonale lovgivning.

Tekniske krav og testprosedyrer er beskrevet i vedlegg I til VIII.

I: systemets robusthet i forhold til alvorlig kollisjon. Systemet utsettes for g-belastning (mellom 65-77g) på en slede. Systemet skal virke etter endt belastning.

II: Full skala kollisjonstest iht ECE R 94 (frontalkollisjon) eller ECE R 95 (sidekollisjon). Systemets automatiske triggerfunksjon skal ha utløst og sendt datasett (MSD) til PSAP (Public Safety Answering Point / sentral for offentlige nødanrop) test-lokasjon under testen. Dette kravet gjelder ikke for ettermonterte eCall systemer.

III: Audio-utstyrets (mikrofon og høyttaler) kollisjonsrobusthet. Audio-utstyrets funksjon skal fungere/gjenopprettes etter deaktivering under automatisk trigging jamført vedlegg II.

IV: Sameksistens av system for TPS (third party services/ «privat» alarmsentral) og det 112-baserte systemet. Systemet skal alltid falle tilbake til det 112-baserte eCall funksjon dersom TPS systemet ikke fungerer.

V: Automatisk triggermekanisme skal også utløse ved avvikende og lavere kollisjonsbelastninger enn testet i fullskala-kollisjonstest jmf vedlegg II. Dette skal ikke testes, men forklares gjennom dokumentasjon av teknisk virkemåte.

VI:  eCall-systemets kompatibilitet med posisjoneringssystemene Galileo og EGNOS. eCall-systemets mottakerkapasitet og posisjoneringstoleranse testes ved hjelp av simulerte satellittsignaler.

VII: Ecall-systemets selv-test. Systemet tester automatisk noen av funksjonene (iht tabell 1) hver gang bilens tenning aktiveres. Dersom noen av funksjonene ikke er intakt vil et varselsignal komme opp (Varselsignal: posisjon og utseende er ikke nærmere beskrevet). Det skal være mulig å hente ut diagnose-datarapport gjennom standard diagnose-tilkobling.

VIII: tekniske krav og testprosedyrer relatert til personlige opplysninger og beskyttelse av disse data.

Del 1. Testprosedyre for å forsikre at det 112-baserte eCall-systemet eller STU (separat teknisk enhet) ikke er sporbart.

Del 2. Testprosedyre for å verifisere tiden som en eCall-fil-logg lagres i bilens eCall-system eller STU. Grensen er satt til 13 timer.

Del 3. Testprosedyre for å verifisere automatisk og kontinuerlig fjerning av data fra eCall-systemets eller STUs minne. Minnet skal ikke lagre mer enn de tre siste av bilens posisjoner.

Del 4. Testprosedyre for å verifisere at personlige data mellom bilens eCall-system eller STU og TPS (third party services/ «privat» alarmsentral) ikke utveksles.

IX: Liste over kjøretøy med fritak som av tekniske grunner ikke kan bli utrustet med cCall, ref artikkel 2 i denne forordning.

Merknader

EU-hjemmel

Forslaget til forordning er en delegert rettsakt og vil bli vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.

Forordning 2015/758 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Norsk gjennomføring

Når endelig forordning er vedtatt vil den bli tatt inn i nevnte forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Administrative og økonomiske konsekvenser for Norge

Forordningen vurderes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning utover arbeidet med å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil antatt omfattes av hurtigprosedyre og ikke behandles i spesialutvalg.

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2015/758

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen