Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1201 av 5. juli 2017 om avslag på bruk av helsepåstnader på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2017/1201 of 5 July 207 refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten har vært til diskusjon på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander 18. februar 2016 og fikk tilslutning fra medlemsstatene (MS) med kvalitifsert flertall på SCoPAFF 7. mars 2017.

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i The Official Journal of EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstnadsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(15) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet en sammenheng mellom helsepåstanden og virkestoffet. Helsepåstanden som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent. Søkanden har fått en negativ vurdering av EFSA.

Det gjelder følgende påstand:

- Kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose og vedlikehold av normal tarmregulering. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er implementert i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Påstanden ble diskutert på arbeidsgruppemøte den 18. februar 2016. Ingen MS hadde kommentarer til utkast til rettsakten. Det er ingen horisontale utfordringer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1201
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32017R1201

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2017
Frist returnering standardskjema: 12.05.2017
Dato returnert standardskjema: 12.05.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 166/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.04.2016
Høringsfrist: 23.05.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.10.2017

Lenker

Til toppen