Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid/non-approval-PHMB-pt-5

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/802 av 10. mai 2017 om ikke-godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5

Commission Implementing Decision (EU) 2017/802 of 10 May 2017 not approving PHMB (1600; 1.8) as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 5

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.04.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 29. mars 2017. Rettsakten ble vedtatt 10. mai 2017 og publisert i OJ 11. mai 2017, og innlemmet i EØS-avtale 22. september 2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer etablerte en liste over eksisterende aktive stoffer for vurdering for mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. PHMB (1600; 1.8) står oppført på denne listen.

 Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/802 besluttes det å ikke godkjenne PHMB (1600; 1.8) til bruk i biocidprodukter i produkttype 5. Produkttype 5 gjelder drikkevann og produkter som benyttes til desinfisering av drikkevann til mennesker og dyr. Evalueringen av PHMB (1600; 1.8) viste at en eventuell bruk av stoffet i biocidprodukter i produkttype 5 ville medføre en uakseptabel risiko for miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett i biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/0802
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32017D0802

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.03.2017
Frist returnering standardskjema: 10.05.2017
Dato returnert standardskjema: 10.05.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 173/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.04.2017
Høringsfrist: 31.05.2017
Frist for gjennomføring: 22.09.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 22.09.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.10.2017

Lenker

Til toppen