Ny grenseverdi for hydrogencyanid (blåsyre) i rå aprikoskjerner omsatt til forbruker

Kommisjonsforodning (EU) 2017/1237 av 7. juli 2017 som endrer forordning (EC) nr. 1881/2006 når det gjelder en grenseverdi for hydrogencyanid i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker

Commission Regulation (EU)2017/1237 of 7. July 2017 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards a maximum level of hydrocyanic acid in unprocessed whole, ground, milled, cracked, chopped apricot kernels placed on the market for the final consumer

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har endret forordning (EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat ved å fastsette en endringsforordning hvor det gis en ny grenseverdi for hydrogencyanid (blåsyre) i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker. 

Cyanogene glykosider finnes i mer enn 2600 plantearter. Amygdalin er et den viktigste cyanogene glykosid i aprikoskjerner, og amygdaling brytes ned til hydrogencyanid/blåsyre ved tygging/knusing. Cyanid-/blåsyreforgifning kan føre til kvalme, feber, hodepine, søvnløshet, tørste, slapphet, nervøsitet, ulike ledd - og muskelsmerter, samt fallende blodtrykk. I ekstreme tilfeller er slik forgiftning dødelig. I helsekostforretninger og over internett er det mulig å få kjøpt aprikoskjerner som inneholder amygdalin, og amygdaling har vært markedsført som et middel til behandling av kreft uten av det er vitenskapelig grunnlag for dette. EFSAs har derfor vurdert den akutte helserisikoen knyttet til forekomst av cyanogene glykosider aprikoskjerner, og det er etablert en akutt referansedose (ARfD) på 20 µg/kg kroppsvekt for rå aprikoskjerner, og produkter derav. ARfD blir overskredet ved inntak av kun noen få rå aprikoskjerner. Kommisjonen har derfor funnet grunn til å fastsette en grenseverdi for hygdrogencyanid på 20 mg/kg i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker. Det innføres også krav om at de virksomhetene som omsetter slike aprikoskjerner på forespørsel kan bevise overholdelse av grenseverdien for det produktet de omsetter. Prøvetaking for kontroll av overholdelse av grenseverdien skal skje iht forordning (EC) nr. 401/2006, vedlegg I del D.2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i  forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006 som innebærer innføring av en ny grenseverdi på 20 mg/kg hydrocyanid i uprosesserte, hele, malte knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker, vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften 3. juni 2015 nr 870.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi er ikke kjent med at det produseres aprikoskjerner for omsetning til forbruker i Norge. For importører og forvaltningen vurderes den nye grenseverdien ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser utover generelle forpliktelser til farevurderinger, overvåking og analyser basert på risiko for overskridelse. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Vi er ikke kjent med at det produseres aprikoskjerner for omsetning til forbruker i Norge, og vi har begrenset kunnskap om bruk/eksponering. Markedsføring av uprosesserte aprikoskjerner og produktet derav synes å ha vært rettet inn mot særlige grupper f.eks. kreftpasienter som søker alternativ behandling. På bakgrunn av EFSAs vurdering av helserisiko og hensynet til forutberegnelighet og effektiv håndhevelse støtter vi Kommisjonens beslutning om innføring av en grenseverdi på 20 mg/kg for hydrogencyanid i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner. 

Andre opplysninger

Mattilsynet har fra tidligere gitt kostholdsråd for aprikoskjerner på Matportalen.no. Disse rådene ble oppdatert i forbindelse med publisering av den siste vurderingen fra EFSA som også ligger til grunn for innføring av grenseverdien nevnt ovenfor.

Det er gitt råd om at det å spise mer enn tre små, eller en halv stor, rå aprikoskjerne kan medføre at man får i seg for mye hydrogencyanid.  For små barn kan det medføre helsefare bare å spise en liten aprikoskjerne. Det advares på det sterkeste mot å spise aprikoskjerner i den hensikt å kurere kreft da effekten ikke er dokumentert. Varmebehandlede aprikoskjerner, ferske eller tørkede aprikoser og utgjør ingen helserisiko.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2017/1237
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32017R1237

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2017
Frist returnering standardskjema: 30.06.2017
Dato returnert standardskjema: 03.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 160/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.09.2017
Høringsfrist: 24.09.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2017

Lenker