Ny grenseverdi for hydrocyanid i aprikoskjerner omsatt til forbruker

Kommisjonsforodning (EU) ... /.... av XXX som endrer forordning (EC) nr. 1881/2006 når det gjelder hydrogencyanid i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker

Commission Regulation (EU).. / .... of XXX amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum level of hydrocyanic acid in unprocessed whole, ground, milled, cracked, chopped apricot kernels placed on the market for the final consumer

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er til vurdering av EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har besluttet å endre forordning (EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat ved å fastsette en ny grenseverdi for hydrogencyanid/blåsyre i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker. 

Cyanogene glykosider finnes i mer enn 2600 plantearter. Amygdalin er et den viktigste cyanogene glykosid i aprikoskjerner, og amygdaling brytes ned til hydrogencyanid/blåsyre ved tygging/knusing. Cyanid-/blåsyreforgifning kan føre til kvalme, feber, hodepine, søvnløshet, tørste, slapphet, nervøsitet, ulike ledd - og muskelsmerter, samt fallende blodtrykk. I ekstreme tilfeller er slik forgiftning dødelig. I helsekostforretninger og over internett er det mulig å få kjøpt aprikoskjerner som inneholder amygdalin, og amygdaling har vært markedsført som et middel til behandling av kreft uten av det er vitenskapelig grunnlag for dette. EFSAs har derfor vurdert den akutte helserisikoen knyttet til forekomst av cyanogene glykosider aprikoskjerner, og det er etablert en akutt referansedose (ARfD) på 20 µg/kg kroppsvekt for rå aprikoskjerner, og produkter derav. ARfD blir overskredet ved inntak av kun noen få rå aprikoskjerner. Kommisjonen har derfor funnet grunn til å fastsette en grenseverdi for hygdrogencyanid på 20 mg/kg i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker. Det innføres også krav om at de virksomhetene som omsetter slike aprikoskjerner på forespørsel kan bevise overholdelse av grenseverdien for det produktet de omsetter. Prøvetaking for kontroll av overholdelse av grenseverdien skal skje iht forordning (EC) nr. 401/2006, vedlegg I del D.2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i  forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006 som innebærer innføring av en ny grenseverdi på 20 mg/kg hydrocyanid i uprosesserte, hele, malte knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker, vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften 3. juni 2015 nr 870.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi er ikke kjent med at det produseres aprikoskjerner for omsetning til forbruker i Norge. For importører og forvaltningen vurderes den nye grenseverdien ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser utover generelle forpliktelser til farevurderinger, overvåking og analyser basert på risiko for overskridelse. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Vi er ikke kjent med at det produseres aprikoskjerner for omsetning til forbruker i Norge, og vi har begrenset kunnskap om bruk/eksponering. Markedsføring av uprosesserte aprikoskjerner og produktet derav synes å ha vært rettet inn mot særlige grupper f.eks. kreftpasienter som søker alternativ behandling. På bakgrunn av EFSAs vurdering av helserisiko og hensynet til forutberegnelighet og effektiv håndhevelse støtter vi Kommisjonens beslutning om innføring av en grenseverdi på 20 mg/kg kroppsvekt for hydrogencyanid i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner. 

Andre opplysninger

Mattilsynet har fra tidligere gitt kostholdsråd for aprikoskjerner på Matportalen.no. Disse rådene ble oppdatert i forbindelse med publisering av den siste vurderingen fra EFSA som også ligger til grunn for innføring av grenseverdien nevnt ovenfor.

Det er gitt råd om at det å spise mer enn tre små, eller mindre enn en halv stor, rå aprikoskjerne kan medføre at man får i seg for mye cyanid.  For små barn kan det medføre helsefare bare å spise en liten aprikoskjerne. Det advares på det sterkeste mot å spise aprikoskjerner i den hensikt å kurere kreft da effekten ikke er dokumentert. Ferske og tørkede aprikoser og varmebehandlede aprikoskjerner utgjør ingen helserisiko.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1881/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker