Plantevernmiddelrester fo. 2017/624

Kommisjonsforordning (EU) 2017/624 av 30. mars 2017 som endrer vedlegg II og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparliamentet og Rådet vedrørende endring av grenseverdier for bifenazat, daminozid og tolylfluanid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, daminozide and tolylfluanid in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene bifenazat, daminozid og tolylfluanid. EFSA har utført vitenskapelige vurderinger av nye EU MRLer for disse stoffene i forbindelse med revurdering av eksisterende MRLer for stoffene (artikkel 12 prosedyre 396/2005). Endringene skjer på bakgrunn av disse anbefalingene (reasoned opinions fra EFSA).

Av stoffene er bifenazat og daminozid godkjente aktive stoffer i EU (og Norge). Det er godkjent bruk av preparater som inneholder bifenazat og daminozid i Norge. Stoffet tolylfluanid er ikke et godkjent aktivt stoff i EU og Norge.  For daminozid og tolylfluanid er det ikke fastsatt MRLer over kvantifiseringsgrensen. For bifenazate er det også fastatt MRLer på bakgrunn av forventede rester knyttet til godkjent bruk (eller importtoleranser), men disse endres ikke ved denne forordningen. Endringene består i at kvantifiseringsgrensen for  disse stoffene fastsettes høyere. Der ingen høyere MRL er fastsatt er kvantifiseringsgrensen lik MRL for stoff/produkt kombinasjonene.

Forordningen vedtar som nevnt over en økning av LOQ-verdier for stoffene bifenazate, daminozide og tolylfluanid som har komplekse restdefinisjoner og det er foreslått etter en mot arbeidsdokumentet «WD summing up of LOQs». EFSA støtter å fastsette høyere LOQ-verdier for disse stoffene og EUs referanselaboratorier for analyser av plantervernmiddelrester har her gitt innspill.  

EFSA har konkludert med at økning av LOQ for bifenazate øker kronisk eksponering for stoffet, men det er en lav økning slik at dette ikke vil gi problemer knyttet til kronisk helsefare(effekter).

Rettsakten er fastsatt i EU 30. mars 2017 og endringene gjelder fra 26. april i EU. I Norge vil endringene gjelde umiddelbart når de tas inn i regelverket (etter 26. april 2017). Rettsakten er under behandling i EØS landene og vil tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, pesticide residues" (SCPAFF-PR). De er basert på "European Food Safety Authority's" (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Restdefinisjoner for stoffene (engelsk):

Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate)

Daminozide (sum of daminozide and 1,1-dimethyl-hydrazine (UDHM), expressed as daminozide)

Tolylfluanid (Sum of tolylfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolylfluanid)

Restdefinisjon for tolylfluanid i animalske produkter er kun metabolitt.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Viser til arbeidsdokumentet “the working document on the summing up of LOQs» som gjelder for stoffer med komplekse restdefinisjoner. Fastsettelse av en ekstra lav kvantifiseringsgrense (LOQ) for et stoff kan medføre økt ressursbruk til analyseutvikling, validering av metoder og det vil også føre til flere overskridelser. Tidligere innspill fra flere EU-medlemsland om at man kun bør fastsette LOQ under 0,01 mg/kg for stoffer der det er toksikologiske grunner og at det ikke bør bli en konkurranse å ha lavest mulig LOQer i forbindelse med komplekse restdefinisjoner.

Økning av LOQ vil der det ikke er fastsatt en høyere MRL også bety at MRL må fastsettes høyere fordi MRL ikke kan være fastsatt høyere enn summen av LOQ-verdier for stoffene som inngår i restdefinisjonen.

Detaljer om endringene i MRL  kan man finne ved (enkle) søk i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene det var søkt om er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/624
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32017R0624

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2017
Frist returnering standardskjema: 19.05.2017
Dato returnert standardskjema: 22.05.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 181/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.05.2017
Høringsfrist: 26.06.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2017

Lenker