REACH/XVII/CMR

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1510 av 30. august 2017 om endring [om tilleggene til] i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) for så vidt angår CMR-stoffer

Commission Regulation (EU) 2017/1510 of 30 August 2017 amending [the Appendices to] Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards CMR substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 28. mars 2017. Rettsakten ble vedtatt 30. august og publisert i OJ 31. august 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. desember 2017, og gjennomført i Norge 18. desember 2017.

Sammendrag av innhold

Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

 Stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A og 1B er forbudt i kjemikalier som selges til den generelle befolkningen. De aktuelle bestemmelsene fremkommer i postene 28, 29 og 30 i vedlegg XVII til REACH. Disse stoffene er listet opp på tilleggene 1-6 i vedlegg XVII i samsvar med hvilken CMR-klassifisering de har.

 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1510 inkluderer CMR-stoffene fra 6., 7. og 9. ATP (dvs tekniske tilpasninger med klassifiseringer vedtatt i perioden 2014-2016) til CLP-forordningen til tilleggene i vedlegg XVII til REACH, slik at disse stoffene også vil bli omfattet av omsetningsrestriksjoner.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

CLP-forordningen, inkludert omtalte 6., 7. og 9. tekniske tilpasninger, er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority).

 Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1510
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32017R1510

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2017
Frist returnering standardskjema: 09.05.2017
Dato returnert standardskjema: 09.05.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 225/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.06.2017
Høringsfrist: 13.07.2017
Frist for gjennomføring: 16.12.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 18.12.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.01.2018

Lenker

Til toppen