Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Revisjonsstudie, økodesign og energimerking av klimaanlegg og komfortvifter

Revisjonsstudie for økodesign og energimerking av klimaanlegg og komfortvifter (206/2012 og 626/2011)

Review study of ecodesign and energy labelling for air conditioners

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2017

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Dette notatet er oppdatert på bakgrunn av den nylig avsluttede studien utført av konsulenten Viegand&Maagø på oppdrag fra Kommisjonen. Et møte i Samrådsforum med sikte på revisjon av rettsaktene 2016/2012 og 626/2011 vil kunne finne sted sent i 2018 eller våren 2019. NVE gjorde oppstarten av studien kjent NVEs hjemmesider..

Sammendrag av innhold

I mai 2018 avsluttet EU-Kommisjonen en gjennomgang av økodesignforordning 206/2012 og energimerkeforordning 626/2011 om klimaanlegg (inkludert luft-luft varmepumper) og komfortvifter. Gjennomgangen har bestått i gjennomføring av en studie og er i tråd med Kommisjonens forpliktelser beskrevet i artikkel 7 i begge forordningene. Studien er utført i perioden februar 2017- mai 2018. Økodesignforordningen omfatter klimaanlegg med nominell kapasitet ≤ 12 kW, og komfortvifter med elektrisk inngangseffekt  ≤ 125 W. Energimerkeforordningen omfatter klimaanlegg som kan kobles til elnettet og som har en nominell kapasitet ≤ 12 kW for kjøling eller oppvarming, hvis apparatet ikke har noen kjølefunksjon.

Konsulentens anbefalinger til Kommisjonen

Generelt anbefaler EU-konsulenten at man i energimerkesammenheng ser samlet på alle romoppvarmingsprodukter, dvs direktevirkende elektrisk oppvarming (eks panelovner), varmepumper og vannbåren varmeprodukter. De ulike løsningene konkurrer med hverandre og forbrukeren bør kunne få en sammenligning av de ulike løsningene på for eksempel samme energimerke. Konsulenten peker også på faren ved å skjerpe energieffektivitetskravene til varmepumper så mye at innkjøpsprisen går vesentlig opp. Dette kan gjøre varmepumpene mindre attraktive sammenlignet med direktevirkende elektriske produkter for oppvarming av bygninger med gjennomsnittlig eller lavt varmebehov. Det samme gjelder forbrukere som vurderer å skifte ut oljekjel med luft-luft varmepumpe. Dagens konsekvensutredninger (impact assessments) for forordningsforslag vurderer konsekvensene for miljø, kostnader og konkurranseevne innenfor samme produktgruppe. Siden de ulike produktgruppene for romoppvarming konkurrerer om å være den foretrukne løsningen for en forbruker, anbefales det å inkludere en ekstra dimensjon i konsekvensutredningen for fremtidige nye eller reviderte forordninger. Alternativt kan det gjennomføres en dedikert studie der de ulike forslagene til forordninger samt gjeldende forordninger for romoppvarmingsproduktene, sammenlignes.

Noen konkrete anbefalinger i studien:

 • Inkluder luft-luft varmepumper og airconditionsanlegg basert på avtrekksluft fra ventilasjonsanlegg med effekt ≤ 12 kW i forordningen.
 • Inkluder definisjoner av begrepene "varmepumpe" og "luft-luft varmepumpe" i forordningen siden dette mangler i dag.
 • Husholdningsvifteovner bør merkes med informasjon om hvor mye luft de flytter («air movement function»).
 • Det foreslås en metode for å knytte SCOP-verdi til måling av enhetens lydnivå.
 • Tilleggsvarme (backup heater) som er nødvendig for å oppnå Pdesignh bør oppgis, selv om det ikke er en del av enheten.
 • Temperatur på oppvarmingsluft og temperatur og fuktighet på avkjølingsluft måles under testing, men bør oppføres i teknisk datablad.
 • Metoder for testing av enhetene under vanlig drift (in-situ) bør generaliseres og standardiseres. Dette er viktig for forbedring av effektivitet og sikre at teststandarder gjenspeiler reell bruk.
 • Kontinuerlig energimåling bør vurderes som virkemiddel for å redusere energibruken ved normal drift.
 • Testoppsett som er brukt for at enheten skal oppnå rapporterte verdier bør oppgis i teknisk dokumentasjon, ikke bare oppgis i energimerkedatabasen. Dette sikrer transparens mellom produsentene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Review av forordningene for klimaanlegg og komfortvifter er prioritert for særskilt oppfølging av NVE. Dette skyldes bla følgende forhold: 

- Varmepumper er utpekt av Kommisjonen som et sentralt produkt i overgangen til et mer effektivt og renere energisystem i EU

- Luft-luft varmepumper har stor utbredelse i Norge.

- Varmepumper inngår som et strategisk nordisk produkt i det nordiske samarbeidet NORDSYN.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 206/2012 og 626/2011

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen