Revisjonsstudie, økodesign og energimerking av klimaanlegg og komfortvifter

Revisjonsstudie for økodesign og energimerking av klimaanlegg og komfortvifter (206/2012 og 626/2011)

Review study of ecodesign and energy labelling for air conditioners

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2017

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen har nettopp startet revisjonsstudiet som vil pågå frem til sommeren 2018. En eventuell revisjon av selve rettsaktene vil muligens kunne starte høsten 2018.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen har startet et revisjonsstudium for økodesignforordning 206/2012 og energimerkeforordning 626/2011 om klimaanlegg (inkludert varmepumper) og komfortvifter. Revisjonen gjennomføres i tråd med Kommisjonens forpliktelser beskrevet i artikkel 7 i begge forordningene. Studien vil pågå i perioden februar 2017- medio 2018.

Økodesignforordningen omfatter klimaanlegg med nominell kapasitet ≤ 12 kW, og komfortvifter med elektrisk inngangseffekt  ≤ 125 W. Energimerkeforordningen omfatter klimaanlegg som kan kobles til elnettet og som har en nominell kapasitet ≤ 12 kW for kjøling eller varming, hvis apparatet ikke har noen kjølefunksjon.

Revisjonsstudiet vil særlig vurdere:

- virkeområdet og kravene til effektivitet og lydeffektnivå for produktene

- prinsippet om å fremme bruk av kjølemiddel med lavt potensial for global oppvarming (GWP)

- utvidelse av virkeområdet til bla også å omfatte klimaanlegg med nominell ytelse >12 kW

Vurderinga skal også vurdere hvorvidt kravene til hviletilstand og avslått tilstand og til målemetoden for sesongavhengig effektivitet er formålstjenelig. Heri ligger også synspunkt på utviklingen av en eventuell sesongavhengig utregnings- og målemetode for alle klimaanlegg i kjøle- og varmesesonger.

For at norske forhold skal reflekteres i studien, må norske interessenter og myndigheter bidra med opplysninger. Dette kan gjøres ved at man registrerer seg som interessent (stakeholder) på studiens hjemmeside, og engasjerer seg i arbeidet. Det første interessentmøtet i studien er foreløpig planlagt å finne sted 5. juli 2017.

Det er særlig viktig at eventuelle norske produsenter engasjerer seg fordi det til syvende og sist kan ende opp med regler som regulerer adgangen til EØS. Produkter må i tillegg til andre krav også oppfylle økodesignkravene for å kunne ta i bruk CE-merket. CE-merket er bevis for at et produkt kan bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet i EØS.

Revisjonsstudien vil følge metodikken for gjennomføring av kravforberedende studier (MEErP) der studien er inndelt i syv deloppgaver:

Task 1 Virkeområde (definisjoner, status for eksisterende standarder og eksisterende lovgivning)

Task 2 Markeder (volum og priser)

Task 3 Forbrukere (produktetterspørselsiden)

Task 4 Teknologier (produkttilbudsiden inkludert BAT og BNAT)

Task 5 Miljø og økonomi (Base case LCA og LCC)

Task 6 Designmuligheter

Task 7 Scenarioer (policy, scenarioer, virkninger og sensitivitetsanalyser)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 206/2012 og 626/2011

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker